SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Preambuła

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Daszewie oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Daszewie. Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości                 i standardów zachowania nauczycieli i pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków. Kodeks Etyczny nauczycieli i pracowników placówki oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności       i lojalności.

§ 1

1. Podstawa prawna: a) art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm) b) art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) c) „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” , określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) d) Kodeks Etyki Pracowników Szkoły zwany dalej „Kodeksem Etyki”, określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych pracowników szkoły w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków. 2. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o: a) szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową w Daszewie b) nauczycielu - należy rozumieć nauczycieli szkoły c) pracowniku – należy rozumieć pracowników obsługi szkoły d) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej w Daszewie.

§2

 

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELSKIEJ

 

1.Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia.

3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą.

4. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania.

5. Nauczyciel szanuje autonomię ucznia oraz jego rodziny.

6. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych przekonań religijnych i światopoglądów, respektujących ład społeczny i moralny.

7. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego.

8. Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.

9. Nauczyciel wychowuje w szacunku dla życia ludzkiego.

10. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.

11. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia , wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.

12. Powinnością nauczyciela jest stałe podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.

13. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej

I. Nauczyciel wobec ucznia:

1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy.

2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.

3. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej.

4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia , starając się rozumieć i wspomagać jego możliwości i potrzeby.

5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia w procesie integralnego rozwoju.

6. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia.

7. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie oraz w zespole, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa

8. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek          w traktowaniu i ocenie każdego ucznia.

9. Jednym z zadań nauczyciela jest ukazywanie zagrożeń płynących z nałogów patologii społecznych.

10. Nauczycielowi nie wolno rozpowszechniać negatywnych informacji o uczniu i jego środowisku rodzinnym.

II. Nauczyciel wobec pracowników oświaty:

1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie     i wychowanie.

2. Nauczycieli powinny łączyć więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej solidarności       i szlachetnego współzawodnictwa.

3. Nauczyciel doświadczony winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą.

4. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw przekazać bezpośrednio zainteresowanym.

5. Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzeń rad pedagogicznych.

III. Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków:

1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

2. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy.

3. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak   i zawodowym.

4. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem.

5. Nauczyciela powinna cechować wysoka kultura osobista, a zwłaszcza kultura języka ojczystego.

6. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy. Ujemna opinia o pracy nauczyciela nie może mieć cech zniesławienia.

7. Nauczyciel oceniany ma prawo wyboru i powołania specjalisty do komisji oceniającej jego pracę.

8. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw, zadań i obowiązków oraz do sprostowania niesłusznej lub krzywdzącej go opinii.

IV. Nauczyciel wobec nauki:

1. Nauczyciel, bez względu na okoliczności, ma obowiązek głoszenia i bronienia prawdy         w nauce.

2. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania uczniom swojej wiedzy zgodnie z prawdą naukową.

3. Nauczyciel, korzystając z cudzych dzieł, opracowań i badań powinien być w zgodzie           z prawem autorskim i dobrymi obyczajami obowiązującymi w pracy naukowej.

4. Nauczyciel winien przestrzegać zasady wolności w prowadzonych badaniach naukowych oraz w głoszeniu własnych poglądów. Badania naukowe, które naruszają zasady etyczne oraz godność i życie człowieka są niemoralne i niedopuszczalne.

5. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.

6. Nauczyciel winien uczestniczyć w różnych formach dokształcania i doskonalenia.

7. Nauczyciel może zdobywać stopnie specjalizacji zawodowej i stopnie naukowe.

V. Nauczyciel a społeczeństwo:

1. Nauczyciel powinien uczyć poszanowania norm współżycia społecznego i wychowywać zgodnie z nimi.

2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i uczyć przestrzegania norm prawnych, stojących na straży dobra wspólnego.

3. Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego.

4. Nauczyciel powinien wspierać młodzież w podejmowaniu pozytywnych inicjatyw na rzecz społeczeństwa.

5. Obowiązkiem nauczyciela jest reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji i patologii społecznej oraz przeciwdziałanie im.

6. Nauczyciel powinien współtworzyć i przekazywać wiedzę o kulturze i tradycji narodowej.

7. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy                     z przynależności do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu i solidarności międzyludzkiej.

8. Nauczyciel powinien wprowadzić uczniów we właściwe pojęty etos pracy – kształtować zrozumienie jej wartości i zamiłowania do niej.

9. Nauczyciel w swojej pracy nie może być podporządkowany obowiązującej w państwie ideologii.

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

 

§3 Zasady ogólne

1. Kodeks Etyki Pracowników szkoły, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności               i wysokich walorów moralnych pracowników szkoły, w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

2. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

3. Pracownik jest zobowiązany swoim postępowaniem, tworzyć dobry wizerunek pracownika szkoły.

4. Pracownik dba o prestiż szkoły i jakość wykonywanej pracy.

5. Pracownik przedkłada dobro szkoły nad własne interesy.

6. Pracownik zachowuje wysoką kulturę, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczniami, rodzicami uczniów, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.

7. Pracownik szkoły wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując              w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.

8.Pracownik nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jest gotów do przyjęcia krytyki w razie zaniedbania swoich obowiązków, uznania swoich błędów oraz ich niezwłocznego naprawienia.

Postanowienia końcowe

1. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etyki oraz reagować na jego naruszanie.

2. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych traktowane jest jako działalność na szkodę szkoły.

3. Za naruszenie postanowień Kodeksu etyki, nauczyciel/pracownik szkoły, ponosi odpowiedzialność karną lub porządkową, o ile przepisy prawa tak stanowią.

4. Kodeks Etyczny podlega publikacji na stronach internetowych szkoły w celu poinformowania interesantów o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych przez nauczycieli i pracowników.