SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

Edukacja dla Bezpieczeństwa – wymagania edukacyjne

 

OCENA

UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWNOŚĆ

 

UCZEŃ:

WIEDZA

 

 

UCZEŃ:

Celująca

- za sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne  otrzymuje oceny  bardzo dobre lub celujące

 

- jest aktywny na lekcji, inicjuje dyskusje 

  przedstawia własne (racjonalne) koncepcje

  rozwiązań, działań, przedsięwzięć

 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i

  umiejętności, dzieli się tym z nauczycielem

 

- odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań

 

- wyraża własny, krytyczny, twórczy

  stosunek do omawianych zagadnień

  argumentuje w obronie własnych poglądów

 

- wykazuje się aktywnością pozalekcyjną np.   udziałem w konkursach, zajęciach dodatkowych itp.

 - zdobył wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego

Bardzo dobra

- za sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne   otrzymuje oceny dobre lub bardzo dobre

 

- jest aktywny na lekcji

 

- samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje praktyczne i teoretyczne zadania i problemy postawione przez nauczyciela

 

- koryguje błędy kolegów umie pokierować  grupą rówieśników;

- zdobył pełen zakres wiedzy

przewidziany w programie

 

- sprawnie wykorzystuje

wiedzę z różnych

przedmiotów do

rozwiązywania zadań z

zakresu edukacji dla

bezpieczeństwa

Dobra

- za sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne otrzymuje oceny minimum dostateczne

 

- bywa często aktywny na lekcji

 

 - samodzielnie wykonuje typowe zadania o  niewielkim stopniu złożoności

- opanował materiał

programowy w stopniu

zadowalającym

Dostateczna

 - za sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne otrzymuje oceny pozytywne

 

- przejawia sporadyczną aktywność na lekcji

 

- pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje

podstawowe źródła informacji 

 

- samodzielnie wykonuje proste zadania w

trakcie zajęć

- opanował podstawowe

elementy programu, pozwalające na podjęcie w

otoczeniu działań

ratowniczych i

zabezpieczających

Dopuszczająca

- za sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne otrzymuje sporadycznie oceny pozytywne

 

- przejawia brak aktywności i zainteresowania lekcją

 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje proste

polecenia, wykorzystując podstawowe

umiejętności

- wykazuje braki w wiedzy, nie

uniemożliwiają one jednak

dalszej edukacji i mogą

zostać usunięte

Niedostateczna

- za sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne nie otrzymuje ocen pozytywnych

 

- wykazuje negatywną aktywność na lekcji

 

- nie potrafi wykonać prostych poleceń,

wymagających zastosowania

podstawowych umiejętności

- wykazuje braki w wiedzy,

które uniemożliwiają dalszy

rozwój w ramach przedmiotu