SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

 

New Hot Spot 3                                                                                                                                           

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

 

Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen 2‒5, nie uwzględniają oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostać dostosowane przez nauczyciela do własnych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje, oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

 

2

3

4

5

 

Ocena

 

MODULE 1

 

Znajomość środków językowych

·         Słabo zna i z trudem podaje dane personalne oraz słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, nazw towarów i zwierząt.

·         Z trudem udziela informacji o sobie i innych.

·         Ma trudności z opisaniem

w kilku zdaniach planów

na najbliższą przyszłość.

·         Z trudem wypowiada się

na temat zainteresowań, upodobań, wyraża opinię.

·         Ma trudności

z relacjonowaniem wydarzeń

i opisem czynności dnia codziennego odbywających się w teraźniejszości.

·         Ma trudności z użyciem czasu present simple

do określenia czynności rutynowych i powtarzających się, prawd ogólnych.

·         Ma trudności z użyciem czasu present continuous

w odniesieniu do przyszłości.

·         Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków dzierżawczych.

·         Ma trudności

ze stopniowaniem przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

·         Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków wskazujących: this, that, these, those.

 

·         Częściowo zna i umie podać

dane personalne oraz słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, nazw towarów i zwierząt.

·         Ma pewne trudności

z udzielaniem informacji

o sobie i innych.

·         Ma pewne trudności

z opisaniem w kilku zdaniach planów na najbliższą przyszłość.

·         Ma pewne trudności

z wypowiadaniem się

na temat zainteresowań, upodobań, wyrażaniem opinii.

·         Ma pewne trudności

z relacjonowaniem wydarzeń

i opisem czynności dnia codziennego odbywających się w teraźniejszości.

·         Ma pewne trudności

z użyciem czasu present simple do określenia czynności rutynowych

i powtarzających się, prawd ogólnych.

·         Ma pewne trudności

z użyciem czasu present continuous w odniesieniu

do przyszłości.

·         Ma pewne trudności

z poprawnym użyciem zaimków dzierżawczych.

·         Ma pewne trudności

ze stopniowaniem przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

·         Ma pewne trudności

z poprawnym użyciem zaimków wskazujących:

this, that, these, those.

·         W większości zna i umie podać dane personalne oraz słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, nazw towarów i zwierząt.

·         Zazwyczaj poprawnie  udziela informacji o sobie

i innych.

·         Z reguły poprawnie opisuje w kilku zdaniach plany

na najbliższą przyszłość.

·         Z reguły poprawnie  wypowiada się na temat zainteresowań, upodobań,

i wyraża opinie.

·         Z reguły poprawnie relacjonuje wydarzenia

i opisuje czynności dnia codziennego odbywające się w teraźniejszości.

·         Z reguły poprawnie używa czasu present simple

do określenia czynności rutynowych i powtarzających się, prawd ogólnych.

·         Z reguły poprawnie używa czasu present continuous

w odniesieniu do przyszłości.

·         Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze.

·         Z reguły poprawnie stopniuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

·         Z reguły poprawnie używa zaimków wskazujących: this, that, these, those.

·         Zna i umie podać dane personalne oraz słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, nazw towarów i zwierząt.

·         Poprawnie, używając bogatego słownictwa,  udziela informacji o sobie

i innych.

·         Poprawnie opisuje w kilku zdaniach plany na najbliższą przyszłość.

·         Poprawnie wypowiada się

na temat zainteresowań, upodobań, i wyraża opinie.

·         Poprawnie relacjonuje  wydarzenia i opisuje czynności dnia codziennego odbywające się

w teraźniejszości.

·         Poprawnie używa czasu present simple do określenia czynności rutynowych

i powtarzających się, prawd ogólnych.

·         Poprawnie używa czasu present continuous

w odniesieniu do przyszłości.

·         Zna i poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze.

·         Poprawnie stopniuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

·         Poprawnie używa zaimków wskazujących: this, that, these, those.

Słuchanie

·         Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia.

·         Ma trudności z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Ma trudności

z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych.

·         Częściowo właściwie reaguje na polecenia.

·         Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe.

·         Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

·         Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie większość tekstu słuchanego oraz intencje rozmówców i przeważnie samodzielnie odnajduje

w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

·         Zawsze poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego oraz intencje rozmówców i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

 

Czytanie

·         Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.

·         Częściowo rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.

·         Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

·         Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

Mówienie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, miejsca, przedmioty i zwierzęta.

Z trudem opowiada

o czynnościach życia codziennego i przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając błędy, opisuje ludzi, miejsca, przedmioty

i zwierzęta; opowiada

o czynnościach życia codziennego i przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi, miejsca, przedmioty i zwierzęta; opowiada o czynnościach życia codziennego

i przedstawia swoje upodobania.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje ludzi, miejsca, przedmioty

i zwierzęta; opowiada

o czynnościach życia codziennego i przedstawia swoje upodobania.

Pisanie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zwierzęta.

·         Z trudem opisuje sposoby opieki nad zwierzętami, opowiada o czynnościach życia codziennego

w przyszłości, przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zwierzęta.

·         Popełniając błędy, opisuje sposoby opieki nad zwierzętami, opowiada

o czynnościach życia codziennego i przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zwierzęta.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje sposoby opieki nad zwierzętami, opowiada

o czynnościach życia codziennego i przedstawia swoje upodobania.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zwierzęta.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje sposoby opieki nad zwierzętami, opowiada o czynnościach życia codziennego

i przedstawia swoje upodobania.

Reagowanie

·         Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie (jako sławną osobę), prosi
o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Popełniając liczne błędy,  udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając błędy, przedstawia siebie (jako sławną osobę), prosi

o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Popełniając błędy, udziela podstawowych informacji

na swój temat.

·         Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie (jako sławną osobę), prosi

o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Popełniając nieliczne błędy,  udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Poprawnie przedstawia siebie (jako sławną osobę), prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Poprawnie udziela podstawowych informacji

na swój temat.

Przetwarzanie tekstu

·         W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

 

 


MODULE 2

 

Znajomość środków językowych

·         Słabo zna i z trudem podaje słownictwo dotyczące czynności życia codziennego w przeszłości, form spędzania czasu wolnego, danych personalnych, wyglądu  zewnętrznego, uczuć

i emocji, zainteresowań, samopoczucia,  pomieszczeń w domu i ich wyposażenia, dyscyplin sportu, członków rodziny.

·         Ma trudności z poprawnym opisem wydarzeń

i  czynności, które miały miejsce w przeszłości.

·         Ma trudności z poprawnym opisem wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, i pracy osoby, którą podziwia.

·         Z trudem zdobywa informacje dotyczące życia codziennego innych osób.

·         Ma trudności z poprawnym użyciem czasu past simple do opisywania czynności wykonywanych

w przeszłości.

·         Słabo zna i z trudem podaje czasowniki regularne

i nieregularne w czasie past simple.

·         Ma trudności z poprawnym użyciem czasu past continuous do określenia czynności, która trwała

w przeszłości i została przerwana.

·         Ma trudności

z rozróżnieniem czasów przeszłych: past simple

i past continuous.

·         Ma trudności z poprawnym użyciem czasu present simple do określenia czynności rutynowych.

·         Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące czynności życia codziennego w przeszłości, form spędzania czasu wolnego, danych personalnych, wyglądu  zewnętrznego, uczuć

i emocji, zainteresowań, samopoczucia,  pomieszczeń w domu i ich wyposażenia, dyscyplin sportu, członków rodziny.

·         Ma pewne trudności

z poprawnym opisem wydarzeń i czynności, które miały miejsce w przeszłości.

·         Ma pewne trudności

z poprawnym opisem wyglądu zewnętrznego, cech charakteru, i pracy osoby, którą podziwia.

·         Z pewnym trudem zdobywa informacje dotyczące życia codziennego innych osób.

·         Ma pewne trudności

z poprawnym użyciem czasu past simple do opisywania czynności wykonywanych

w przeszłości.

·         Częściowo zna i tworzy  czasowniki regularne

i nieregularne w czasie

past simple.

·         Ma pewne trudności

z poprawnym użyciem czasu past continuous

do określenia czynności, która trwała w przeszłości

i została przerwana.

·         Ma pewne trudności

z rozróżnieniem czasów przeszłych: past simple

i past continuous.

·         Ma pewne trudności z poprawnym użyciem czasu present simple do określenia czynności rutynowych.

·         W większości zna i umie podać słownictwo dotyczące czynności życia codziennego w przeszłości, form spędzania czasu wolnego, danych personalnych, wyglądu  zewnętrznego, uczuć

i emocji, zainteresowań, samopoczucia,  pomieszczeń w domu i ich wyposażenia, dyscyplin sportu, członków rodziny.

·         Zazwyczaj poprawnie  opisuje wydarzenia

i  czynności, które miały miejsce w przeszłości.

·         Zazwyczaj poprawnie  opisuje wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, i pracę osoby, którą podziwia.

·         Zazwyczaj bez trudu zdobywa informacje dotyczące życia codziennego innych osób.

·         Zazwyczaj poprawnie używa czasu past simple

do opisywania czynności wykonywanych

w przeszłości.

·         Zna i zazwyczaj poprawnie tworzy czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple.

·         Z reguły poprawnie używa  czasu past continuous

do określenia czynności, która trwała w przeszłości

i została przerwana.

·         Z reguły poprawnie rozróżnia czasy przeszłe: past simple i past continuous.

·         Z reguły poprawnie używa  czasu present simple

do określenia czynności rutynowych.

·         Zna i umie podać słownictwo dotyczące czynności życia codziennego w przeszłości, form spędzania czasu wolnego, danych personalnych, wyglądu  zewnętrznego, uczuć

i emocji, zainteresowań, samopoczucia,  pomieszczeń w domu i ich wyposażenia, dyscyplin sportu, członków rodziny.

·         Poprawnie opisuje wydarzenia i czynności, które miały miejsce

w przeszłości.

·         Poprawnie opisuje wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, i pracę osoby, którą podziwia.

·         Z łatwością zdobywa informacje dotyczące życia codziennego innych osób.

·         Poprawnie używa czasu past simple do opisywania czynności wykonywanych

w przeszłości.

·         Zna i poprawnie tworzy  czasowniki regularne

i nieregularne w czasie

past simple.

·         Poprawnie używa czasu past continuous do określenia czynności, która trwała

w przeszłości i została przerwana.

·         Poprawnie rozróżnia czasy przeszłe: past simple i past continuous.

·         Poprawnie używa czasu present simple do określenia czynności rutynowych.

Słuchanie

·         Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia.

·         Ma trudności z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Częściowo właściwie reaguje na polecenia.

·         Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe.

·         Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zawsze poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje szczegółowe.

Czytanie

·         Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.

·         Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.

·         Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

Mówienie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi. Z trudem  opowiada o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając błędy, opisuje ludzi, opowiada

o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi, opowiada

o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje ludzi, opowiada o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Pisanie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi.

·         Z trudem opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając błędy, opisuje ludzi.

·         Popełniając błędy, opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje ludzi.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i przeszłości oraz przedstawia swoje upodobania.

Reagowanie

·         Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie

i członków swojej rodziny, prosi o informacje, podaje swoje upodobania, wyraża emocje.

·         Popełniając liczne błędy, udziela informacji na swój temat.

·         Popełniając błędy, przedstawia siebie

i członków swojej rodziny, prosi o informacje, podaje swoje upodobania, wyraża emocje.

·         Popełniając błędy, udziela informacji na swój temat.

·         Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie

i członków swojej rodziny, prosi o informacje, podaje swoje upodobania, wyraża emocje.

·         Popełniając nieliczne błędy, udziela informacji na swój temat.

·         Poprawnie przedstawia siebie i członków swojej rodziny, prosi o informacje, podaje swoje upodobania, wyraża emocje, udziela informacji na swój temat.

·         Poprawnie udziela informacji na swój temat.

Przetwarzanie tekstu

·         W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         Częściowo przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

 

 


MODULE 3

 

Znajomość środków językowych

·         Słabo zna i z trudem podaje

słownictwo dotyczące  zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, członków rodziny, kolegów, czynności życia codziennego, form spędzania wolnego czasu, tradycji i obrzędów, krajobrazu, posiłków, środków transportu, sprzedawania i kupowania.

·         Ma trudności z opisem zdarzeń i doświadczeń

ze swojego życia.

·         Z trudem uzyskuje podstawowe informacje odnośnie czynności

i zdarzeń, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości.

·         Ma trudności z użyciem czasu present perfect simple.

·         Ma trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających

w czasie present perfect simple.

·         Z trudem stosuje przysłówki częstotliwości never i ever.

·         Z trudem posługuje się formą regularną

i nieregularną imiesłowu biernego podstawowych czasowników.

·         Z trudem rozróżnia i stosuje czasy present perfect simple i past simple.

·         Ma trudności z tworzeniem zdań z okolicznikiem czasu just w czasie present perfect simple.

·         Częściowo zna i rozróżnia słownictwo dotyczące  zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, członków rodziny, kolegów, czynności życia codziennego, form spędzania wolnego czasu, tradycji i obrzędów, krajobrazu, posiłków, środków transportu, sprzedawania i kupowania.

·         Ma pewne trudności

z opisem zdarzeń

i doświadczeń ze swojego życia.

·         Z pewnym trudem uzyskuje podstawowe informacje odnośnie czynności

i zdarzeń, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości.

·         Ma pewne trudności

z użyciem czasu present perfect simple.

·         Ma pewne trudności

z budowaniem zdań twierdzących, przeczących

i pytających w czasie present perfect simple.

·         Z pewnym trudem stosuje przysłówki częstotliwości never i ever.

·         Z pewnym trudem posługuje się formą regularną

i nieregularną imiesłowu biernego podstawowych czasowników.

·         Z pewnym trudem rozróżnia i stosuje czasy present perfect simple i past simple.

·         Ma pewne trudności

z tworzeniem zdań

z okolicznikiem czasu just

w czasie present perfect simple.

·         W większości zna i umie podać słownictwo dotyczące  zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, członków rodziny, kolegów, czynności życia codziennego, form spędzania wolnego czasu, tradycji i obrzędów, krajobrazu, posiłków, środków transportu, sprzedawania i kupowania.

·         Z reguły poprawnie opisuje zdarzenia i doświadczenia ze swojego życia.

·         Z reguły bez problemu uzyskuje podstawowe informacje odnośnie czynności i zdarzeń, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości.

·         Rozumie i z reguły poprawnie stosuje czas present perfect simple.

·         Nie ma większych trudności z tworzeniem zdań twierdzących, przeczących

i pytających w czasie present perfect simple.

·         Nie ma większych trudności z zastosowaniem przysłówków częstotliwości never i ever.

·         Zazwyczaj zna

i rozróżnia regularną

i nieregularną formę imiesłowu biernego podstawowych czasowników.

·         Z reguły rozróżnia czasy  present perfect simple i past simple.

·         Nie ma większych trudności z tworzeniem zdań

z okolicznikiem czasu just

w czasie present perfect simple.

·         Zna i umie podać słownictwo dotyczące  zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, członków rodziny, kolegów, czynności życia codziennego, form spędzania wolnego czasu, tradycji i obrzędów, krajobrazu, posiłków, środków transportu, sprzedawania i kupowania.

·         Poprawnie opisuje zdarzenia i doświadczenia ze swojego życia.

·         Bez większego problemu uzyskuje podstawowe informacje odnośnie czynności i zdarzeń, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości.

·         Rozumie i poprawnie stosuje czas present perfect simple.

·         Poprawnie tworzy zdania  twierdzące, przeczące

i pytające w czasie present perfect simple.

·         Poprawnie stosuje  przysłówki częstotliwości never i ever.

·         Zna i rozróżnia regularną

i nieregularną formę imiesłowu biernego podstawowych czasowników.

·         Poprawnie rozróżnia czasy  present perfect simple i past simple.

·         Poprawnie tworzy zdania

z okolicznikiem czasu just

w czasie present perfect simple.

Słuchanie

·         Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia.

·         Ma trudności z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Częściowo właściwie reaguje na polecenia.

·         Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe.

·         Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zawsze poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje szczegółowe.

Czytanie

·         Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.

·         Częściowo rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.

·         Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

·         Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

Mówienie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca

i przedmioty. Z trudem  opowiada o czynnościach życia codziennego.

·         Popełniając błędy, opisuje miejsca i przedmioty.

Z pewnym trudem opowiada o czynnościach życia codziennego.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca

i przedmioty. Niemal bez trudu opowiada

o czynnościach życia codziennego.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje miejsca i przedmioty. Bez trudu  opowiada o czynnościach życia codziennego.

Pisanie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

·         Z trudem opisuje swoje doświadczenia, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając błędy, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

·         Popełniając błędy, opisuje swoje doświadczenia, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje swoje doświadczenia, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje swoje doświadczenia, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Reagowanie

·         Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie i prosi
o informacje.

·         Popełniając liczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając błędy, przedstawia siebie i prosi
o informacje.

·         Popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie i prosi

o informacje.

·         Popełniając nieliczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Poprawnie przedstawia siebie i prosi o informacje.

·         Poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat.

Przetwarzanie tekstu

·         W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         Częściowo przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

 

 

MODULE 4

 

Znajomość środków językowych

·         Słabo zna i z trudem podaje

słownictwo dotyczące uczuć, emocji

i zainteresowań, przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, wydarzeń kulturalnych

i artystycznych, instrumentów muzycznych, stylów tańca, muzyki.

·         Ma trudności z opisem wydarzeń oraz czynności, które będą miały miejsce

w przyszłości.

·         Z trudem opisuje swoje umiejętności i zdolności.

·         Słabo zna konstrukcje: Let’s …, How about …, I would like to … i ma problem z ich użyciem.

·         Ma trudności z akceptacją lub odrzucaniem sugestii,

wyrażaniem wątpliwości, formułowaniem prośby

o pozwolenie i opisem uczuć.

·         Z trudem buduje zdania twierdzące, przeczące

i pytające w czasie future simple.

·         Z trudem buduje zdania twierdzące, przeczące

i pytające z czasownikami modalnymi can i could,.

·         Słabo zna podstawowe kolokacje.

·         Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące  uczuć, emocji

i zainteresowań, przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, wydarzeń kulturalnych

i artystycznych, instrumentów muzycznych, stylów tańca, muzyki.

·         Ma pewne trudności

z opisem wydarzeń oraz czynności, które będą miały miejsce w przyszłości.

·         Ma pewne trudności

z opisem swoich umiejętności i zdolności.

·         Częściowo zna i rozróżnia  konstrukcje: Let’s …, How about …, I would like to …

      ale niekiedy ma problem

      z ich użyciem.

·         Ma pewne trudności

z akceptacją lub odrzucaniem sugestii, wyrażaniem wątpliwości, formułowaniem prośby

o pozwolenie i opisem uczuć.

·         Ma pewne trudności

z budowaniem zdań twierdzących, przeczących

i pytających w czasie future simple.

·         Ma pewne trudności

z  budowaniem zdań twierdzących, przeczących

i pytających z czasownikami modalnymi can i could.

·         Częściowo zna podstawowe kolokacje.

·         W większości zna i umie podać słownictwo dotyczące  uczuć, emocji

i zainteresowań, przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, wydarzeń kulturalnych

i artystycznych, instrumentów muzycznych, stylów tańca, muzyki.

·         Nie ma większych trudności z opisem wydarzeń oraz czynności, które będą miały miejsce w przyszłości.

·         Nie ma większych trudności z opisem swoich  umiejętności i zdolności.

·         Dość dobrze zna i rozróżnia  konstrukcje: Let’s …, How about …, I would like to …

i zazwyczaj nie ma problemu z ich użyciem.

·         Nie ma większych trudności z akceptacją lub odrzucaniem sugestii, wyrażaniem wątpliwości, formułowaniem prośby

o pozwolenie i opisem uczuć.

·         Nie ma większych trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących

i pytających w czasie future simple.

·         W większości poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające

z czasownikami can i could.

·         Zna większość kolokacji.

·         Zna i umie podać słownictwo dotyczące  uczuć, emocji

i zainteresowań, przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, wydarzeń kulturalnych

i artystycznych, instrumentów muzycznych, stylów tańca, muzyki.

·         Poprawnie opisuje wydarzenia i czynności, które będą miały miejsce

w przyszłości.

·         Poprawnie opisuje swoje  umiejętności i zdolności.

·         Rozumie i poprawnie stosuje konstrukcje: Let’s …, How about …, I would like to … i nie ma problemu z ich użyciem.

·         Poprawnie akceptuje lub odrzuca sugestie, wyraża wątpliwości, formułuje  prośby o pozwolenie

i opisuje uczucia.

·         Rozumie i poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające

w czasie future simple.

·         Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące

i pytające z czasownikami can i could.

·         Zna i poprawnie stosuje kolokacje.

Słuchanie

·         Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia.

·         Ma trudności z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Częściowo właściwie reaguje na polecenia.

·         Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe.

·         Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie większość tekstu słuchanego oraz intencje rozmówców i przeważnie samodzielnie odnajduje

w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zawsze poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego oraz intencje rozmówców i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje szczegółowe.

Czytanie

·         Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.

·         Częściowo rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.

·         Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

·         Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

Mówienie

·         Popełniając liczne błędy, opowiada o czynnościach życia codziennego

w przyszłości i przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając błędy, opowiada o czynnościach życia codziennego w przyszłości

i przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając nieliczne błędy, opowiada o czynnościach życia codziennego

w przyszłości i przedstawia swoje upodobania.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opowiada

o czynnościach życia codziennego w przyszłości

i przedstawia swoje upodobania.

Pisanie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje wydarzenia, czynności życia codziennego w przyszłości, przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając błędy, opisuje wydarzenia, czynności życia codziennego w przyszłości, przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje wydarzenia, czynności życia codziennego w przyszłości, przedstawia swoje upodobania.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje wydarzenia, czynności życia codziennego w przyszłości, przedstawia swoje upodobania.

Reagowanie

·         Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, prosi
o informacje, podaje swój wiek, przedstawia swoje umiejętności, podaje swoje upodobania, wyraża swoje emocje, prośby

i podziękowania.

·         Popełniając liczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat

i wyraża propozycje.

·         Popełniając błędy, przedstawia siebie, prosi
o informacje, podaje swój wiek, przedstawia swoje umiejętności, podaje swoje upodobania, wyraża swoje emocje, prośby

i podziękowania.

·         Popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat i wyraża propozycje.

·         Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, prosi

o informacje, podaje swój wiek, przedstawia swoje umiejętności, podaje swoje upodobania, wyraża swoje emocje, prośby

i podziękowania.

·         Popełniając nieliczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat

i wyraża propozycje.

·         Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, przedstawia swoje umiejętności, podaje swoje upodobania, wyraża swoje emocje, prośby

podziękowania.

·         Poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat i wyraża propozycje.

Przetwarzanie tekstu

·         W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         Częściowo przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

 

 

 

MODULE 5

 

Znajomość środków językowych

·         Słabo zna i z trudem podaje słownictwo dotyczące  uczuć i emocji, samopoczucia, higieny  codziennej, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, przygotowywania do podróży, wyposażenia, obrzędów i zwyczajów, pogody, roślin i zwierząt, krajobrazu.

·         Ma trudności

z wypowiadaniem się

na temat samopoczucia,

z trudem potrafi opisać choroby i dolegliwości.

·         Ma trudności z wyrażaniem opinii dotyczących zdrowego stylu życia.

·         Ma trudności z uzyskaniem informacji i zadawaniem pytań o samopoczucie innych.

·         Ma trudności z udzielaniem  rad i pytaniem o pozwolenie.

·         Z trudnością formułuje zdania w pierwszym okresie warunkowym.

·         Ma trudności z budowaniem  zdań w czasach present simple i future simple.

·         Z trudem buduje zdania twierdzące i pytające

z czasownikami modalnymi: may i should.

·         Z trudem buduje zdania twierdzące i pytające

z konstrukcją be going to.

·         Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące  uczuć i emocji, samopoczucia, higieny  codziennej, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, przygotowywania do podróży, wyposażenia, obrzędów i zwyczajów, pogody, roślin i zwierząt, krajobrazu.

·         Ma pewne trudności

z wypowiadaniem się

na temat samopoczucia,

z pewnym trudem potrafi opisać choroby

i dolegliwości.

·         Ma pewne trudności

z wyrażaniem opinii dotyczących zdrowego stylu życia.

·         Ma pewne trudności

z uzyskaniem informacji

i zadawaniem pytań

o samopoczucie innych.

·         Ma pewne trudności z udzielaniem rad i pytaniem o pozwolenie.

·         Z pewnym trudem tworzy zdania w pierwszym okresie warunkowym.

·         Ma pewne trudności

z budowaniem zdań

w czasach present simple

 i future simple.

·         Z pewnym trudem buduje zdania twierdzące i pytające z czasownikami modalnymi: may i should.

·         Z pewnym trudem buduje zdania twierdzące i pytające z konstrukcją be going to.

·         W większości zna i umie podać słownictwo dotyczące uczuć i emocji, samopoczucia, higieny  codziennej, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, przygotowywania do podróży, wyposażenia, obrzędów i zwyczajów, pogody, roślin i zwierząt, krajobrazu.

·         Nie ma większych trudności z wypowiadaniem się na temat samopoczucia, niemal bez trudu potrafi opisać choroby i dolegliwości.

·         Nie ma większych trudności z wyrażaniem opinii dotyczących zdrowego stylu życia.

·         Nie ma większych trudności z uzyskaniem informacji

i zadawaniem pytań

o samopoczucie innych.

·         Nie ma większych trudności z udzielaniem rad

i pytaniem o pozwolenie.

·         Rozumie i z reguły poprawnie tworzy zdania

w pierwszym okresie warunkowym.

·         Nie ma większych trudności z budowaniem zdań

w czasach present simple

i future simple.

·         Zazwyczaj poprawnie  buduje zdania twierdzące

i pytające z czasownikami modalnymi: may i should.

·         Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące i pytające

z konstrukcją be going to.

·         Zna i umie podać słownictwo opisujące dotyczące uczuć i emocji, samopoczucia, higieny  codziennej, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, przygotowywania do podróży, wyposażenia, obrzędów i zwyczajów, pogody, roślin i zwierząt, krajobrazu.

·         Swobodnie i poprawnie  wypowiada się na temat samopoczucia, bez trudu potrafi opisać choroby

i dolegliwości.

·         Poprawnie wyraża opinie dotyczące zdrowego stylu życia.

·         Potrafi uzyskać informacje

i zadawać pytania

o samopoczucie innych.

·         Poprawnie udziela rad i pyta o pozwolenie.

·         Rozumie i poprawnie tworzy zdania w pierwszym okresie warunkowym.

·         Poprawnie buduje zdania

w czasach present simple

i future simple.

·         Poprawnie buduje zdania twierdzące i pytające z czasownikami modalnymi: may i should.

·         Poprawnie buduje zdania twierdzące i pytające

z konstrukcją be going to.

Słuchanie

·         Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia.

·         Ma trudności

z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych.

·         Częściowo właściwie reaguje na polecenia.

·         Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe.

·         Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

·         Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie większość tekstu słuchanego oraz intencje rozmówców i przeważnie samodzielnie odnajduje

w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

·         Zawsze poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego oraz intencje rozmówców i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

 

Czytanie

·         Ma trudności

z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.

·         Częściowo rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.

·         Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

·         Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

Mówienie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając błędy, opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje czynności życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Pisanie

·         Popełniając liczne błędy, opowiada o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając błędy, opowiada o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Popełniając nieliczne  błędy, opowiada

o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opowiada

o czynnościach życia codziennego

w teraźniejszości

i w przyszłości, przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Reagowanie

·         Popełniając liczne błędy, prosi o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje.

·         Popełniając liczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając błędy, prosi

o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje.

·         Popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając nieliczne błędy, prosi o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje.

·         Popełniając nieliczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Poprawnie prosi

o informacje, podaje swoje upodobania i wyraża emocje.

·         Poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat.

Przetwarzanie tekstu

·         W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

Częściowo przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

 

 

MODULE 6

 

Znajomość środków językowych

·         Słabo zna i z trudem podaje

słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, opisu domu, pomieszczeń i ich wyposażenia, przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, członków rodziny, artykułów spożywczych, posiłków, środowiska, ekologii, roślin i zwierząt, danych personalnych.

·         Ma trudności z wyrażaniem  zamiarów dotyczących przyszłości oraz przewidywaniem zdarzeń.

·         Z trudem buduje zdania twierdzące, przeczące

i pytające z konstrukcją

be going to.

·         Słabo zna i z trudem stosuje zaimki nieokreślone much, many, enough.

·         Ma trudności z budowaniem zdań w stronie biernej

w czasie present simple i jej zastosowaniem.

·         Z trudem rozumie różnicę pomiędzy stroną czynną

i bierną.

·         Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, opisu domu, pomieszczeń i ich wyposażenia,  przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, członków rodziny, artykułów spożywczych, posiłków, środowiska, ekologii, roślin i zwierząt, danych personalnych.

·         Ma pewne trudności

z wyrażaniem zamiarów dotyczących przyszłości

i przewidywaniem zdarzeń.

·         Z pewnym trudem buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające

z konstrukcją be going to.

·         Słabo zna i z pewnym trudem stosuje zaimki nieokreślone much, many, enough.

·         Ma pewne trudności

z budowaniem zdań

w stronie biernej w czasie present simple i jej zastosowaniem.

·         Z pewnym trudem rozumie różnicę pomiędzy stroną czynną i bierną.

·         W większości zna i umie podać słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania,  opisu domu, pomieszczeń

i ich wyposażenia,  przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, członków rodziny, artykułów spożywczych, posiłków, środowiska, ekologii, roślin i zwierząt, danych personalnych.

·         Nie ma większych trudności z wyrażaniem zamiarów dotyczących przyszłości

i przewidywaniem zdarzeń.

·         Zazwyczaj poprawnie  buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające

z konstrukcją be going to.

·         Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki nieokreślone much, many, enough.

·         Nie ma większych trudności z budowaniem zdań

w stronie biernej w czasie present simple i jej zastosowaniem.

·         Nie ma większych trudności z rozróżnieniem strony czynnej i biernej.

·         Zna i umie podać słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, opisu domu, pomieszczeń i ich wyposażenia,  przedmiotów nauczania, czynności życia codziennego, członków rodziny, artykułów spożywczych, posiłków, środowiska, ekologii, roślin i zwierząt, danych personalnych.

·         Poprawnie wyraża zamiary  dotyczące przyszłości

i przewiduje zdarzenia.

·         Poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące

i pytające z konstrukcją

be going to.

·         Zna i poprawnie stosuje zaimki nieokreślone much, many, enough.

·         Poprawnie buduje zdania

w stronie biernej w czasie present simple i potrafi ją  stosować.

·         Rozróżnia stronę czynną

i bierną.

Słuchanie

·         Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia.

·         Ma trudności z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Częściowo właściwie reaguje na polecenia.

·         Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe.

·         Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zawsze poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje szczegółowe.

Czytanie

·         Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.

·         Częściowo rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.

·         Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

·         Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

Mówienie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca

i przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając błędy, opisuje miejsca i przedstawia swoje upodobania.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca

i przedstawia swoje upodobania.

·         Poprawnie opisuje miejsca

i przedstawia swoje upodobania.

Pisanie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności życia codziennego.

·         Popełniając błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca

i czynności życia codziennego.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności życia codziennego.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca

i czynności życia codziennego.

Reagowanie

·         Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, prosi
o informacje, podaje swoje upodobania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Popełniając liczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając błędy, przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, prosi
o informacje, podaje swoje upodobania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, prosi o informacje, podaje swoje upodobania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Popełniając nieliczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Poprawnie przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, prosi o informacje, podaje swoje upodobania, przedstawia swoje umiejętności.

·         Poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat.

Przetwarzanie tekstu

·         W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         Częściowo przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

 

 

 

MODULE 7

 

Znajomość środków językowych

·         Słabo zna i z trudem podaje

słownictwo dotyczące danych personalnych, zainteresowań, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, środków transportu, wskazywania drogi, posiłków, artykułów spożywczych, instrumentów muzycznych, popularnych dyscyplin sportu, katastrof naturalnych.

·         Ma trudności z opisem zasad i obowiązków, wyrażaniem zakazu wykonania czynności.

·         Ma trudności z pytaniem

o drogę i jej wskazywaniem.

·         Z trudem uzyskuje podstawowe informacje dotyczące danych osobowych innych osób.

·         Ma trudności z mówieniem o doświadczeniach

ze swojego życia lub doświadczeniach osób trzecich.

·         Z trudem buduje zdania twierdzące i przeczące

z czasownikiem modalnym must i słabo zna jego zastosowanie.

·         Słabo zna zastosowanie czasu present perfect simple.

·         Ma trudności z budowaniem  zdań z określeniami czasu present perfect simple: for

i  since.

·         Z trudem rozróżnia i stosuje czasy present perfect simple, past simple, konstrukcję be going to.

·         Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące danych personalnych, zainteresowań, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, środków transportu, wskazywania drogi,  posiłków, artykułów spożywczych, instrumentów muzycznych, popularnych dyscyplin sportu, katastrof naturalnych.

·         Ma pewne trudności

z opisem zasad

i obowiązków, wyrażaniem zakazu wykonania czynności.

·         Ma pewne trudności

z pytaniem o drogę i jej wskazywaniem.

·         Z pewnym trudem uzyskuje podstawowe informacje dotyczące danych osobowych innych osób.

·         Ma pewne trudności

z mówieniem

o doświadczeniach

ze swojego życia lub doświadczeniach osób trzecich.

·         Z pewnym trudem buduje zdania twierdzące

i przeczące z czasownikiem modalnym must i częściowo zna jego zastosowanie.

·         Częściowo zna zastosowanie czasu present perfect simple.

·         Ma pewne trudności

z budowaniem zdań

z określeniami czasu present perfect simple: for i since.

·         Częściowo zna, rozróżnia

i stosuje czasy present perfect simple, past simple, konstrukcję be going to.

·         W większości zna i umie podać słownictwo dotyczące danych personalnych, zainteresowań, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, środków transportu, wskazywania drogi,  posiłków, artykułów spożywczych, instrumentów muzycznych, popularnych dyscyplin sportu, katastrof naturalnych.

·         Nie ma większych trudności z opisem zasad

i obowiązków, wyrażaniem zakazu wykonania czynności.

·         Nie ma większych trudności z pytaniem o drogę  i jej wskazywaniem.

·         Zazwyczaj poprawnie  uzyskuje podstawowe informacje dotyczące danych osobowych innych osób.

·         Nie ma większych trudności z mówieniem

o doświadczeniach

ze swojego życia lub doświadczeniach osób trzecich.

·         Nie ma większych trudności z budowaniem zdań twierdzących i przeczących z czasownikiem modalnym must; zna jego zastosowanie.

·         Zazwyczaj poprawnie stosuje czas present perfect simple.

·         Nie ma większych trudności z budowaniem zdań z określeniami czasu present perfect simple: for i since.

·         Zazwyczaj poprawnie  rozróżnia i stosuje czasy present perfect simple, past simple, konstrukcję be going to.

·         Zna i umie podać słownictwo dotyczące danych personalnych, zainteresowań, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, środków transportu, wskazywania drogi,  posiłków, artykułów spożywczych, instrumentów muzycznych, popularnych dyscyplin sportu, katastrof naturalnych.

·         Poprawnie opisuje zasady

i obowiązki, potrafi wyrazić zakaz wykonania czynności.

·         Z łatwością pyta o drogę i ją wskazuje.

·         Poprawnie uzyskuje podstawowe informacje dotyczące danych osobowych innych osób.

·         Poprawnie mówi

o doświadczeniach

ze swojego życia lub doświadczeniach osób trzecich.

·         Rozumie i poprawnie  buduje zdania twierdzące

i przeczące z czasownikiem modalnym must; zna jego zastosowanie.

·         Poprawnie stosuje czas present perfect simple.

·         Rozumie i poprawnie  buduje zdania

z określeniami czasu present perfect simple: for i since.

·         Poprawnie rozróżnia

i stosuje czasy present perfect simple, past simple, konstrukcję be going to.

Słuchanie

·         Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia.

·         Ma trudności z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia codziennego, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych.

·         Częściowo właściwie reaguje na polecenia.

·         Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu, a także wyszukuje proste informacje szczegółowe.

·         Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

·         Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

·         Zawsze poprawnie reaguje na polecenia.

·         Zawsze rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego.

·         Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego i samodzielnie odnajduje w tekście proste informacje szczegółowe.

·         Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

 

Czytanie

·         Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens i wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

·         Z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego
i z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje.

·         Częściowo rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje
w nim potrzebne informacje.

·         Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

·         Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

·         Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

Mówienie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, miejsca

i opowiada o czynnościach życia codziennego.

·         Popełniając błędy, opisuje ludzi, miejsca i opowiada

o czynnościach życia codziennego.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi, miejsca

i opowiada o czynnościach życia codziennego.

·         Poprawnie opisuje ludzi, miejsca i opowiada

o czynnościach życia codziennego.

Pisanie

·         Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

·         Popełniając błędy, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

·         Popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

·         Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje miejsca i czynności dnia codziennego.

Reagowanie

·         Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności i prosi

o informacje.

·         Popełniając liczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając błędy, przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności i prosi

o informacje.

·         Popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności i prosi

o informacje.

·         Popełniając nieliczne błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat.

·         Poprawnie przedstawia siebie, podaje miejsce zamieszkania, podaje swoje upodobania, wyraża stan posiadania, przedstawia swoje umiejętności i prosi

o informacje.

·         Poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat.

Przetwarzanie tekstu

·         W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

·         Częściowo przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

·         Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

 

Brainy klasa 4.                                                                                                

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

 

Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej                i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen   2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostać dostosowane przez nauczyciela do własnych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

2

3

4

5

 

Ocena

 

WELCOME UNIT

 

Znajomość środków językowych

·    Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, nazwy zwierząt i nazwy kolorów.

·    Z trudem i popełniając błędy podaje nazwy dni tygodnia.

·    Słabo zna i z trudem podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi.

·    Słabo zna i z trudem podaje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka.

·    Nieudolnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników.

·    Słabo zna i z trudem podaje nieregularną formę liczby mnogiej.

·    Ma trudności z poprawnym tworzeniem trybu rozkazującego.

·    Nieudolnie posługuje się konstrukcją Let’s (do).

·    Częściowo zna i podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, nazwy zwierząt i nazwy kolorów.

·    Czasem popełniając błędy, podaje nazwy dni tygodnia.

·    Popełniając dość liczne błędy, podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi.

·    Z pewnym trudem podaje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka.

·    Tworzy liczbę mnogą rzeczowników, popełniając dość liczne błędy.

·    Częściowo zna i podaje nieregularną formę liczby mnogiej.

·    Ma pewne trudności z poprawnym tworzeniem trybu rozkazującego.

·    Czasem popełniając błędy, posługuje się konstrukcją Let’s (do).

·    W większości zna i na ogół poprawnie podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, nazwy zwierząt i nazwy kolorów.

·    Na ogół poprawnie podaje nazwy dni tygodnia.

·    Popełniając drobne błędy, podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi.

·    Podaje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka, popełniając drobne błędy.

·    Tworzy liczbę mnogą rzeczowników, popełniając nieliczne błędy.

·    Zna i przeważnie poprawnie podaje nieregularną formę liczby mnogiej.

·    Tworzy tryb rozkazujący i na ogół poprawnie się nim posługuje.

·    Popełniając drobne błędy, posługuje się konstrukcją Let’s (do).

·    Zna i poprawnie podaje dane personalne, nazwy części ciała człowieka, nazwy zwierząt i nazwy kolorów.

·    Zna i poprawnie podaje nazwy dni tygodnia.

·    Swobodnie podaje podstawowe przymiotniki opisujące ludzi.

·    Podaje i poprawnie stosuje czasowniki i wyrażenia związane z nauką języka.

·    Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników.

·    Zna i poprawnie podaje nieregularną formę liczby mnogiej.

·    Tworzy tryb rozkazujący i bez trudu się nim posługuje.

·    Bez trudu posługuje się konstrukcją Let’s (do).

Słuchanie

·    Ma trudności z rozumieniem poleceń nauczyciela dotyczących sytuacji w klasie, nieudolnie na nie reaguje.

·    Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu wypowiedzi.

·    Często popełnia błędy w wyszukiwaniu prostych informacji w wypowiedzi

·    Z dużą trudnością znajduje w wypowiedzi bardziej złożone informacje.

·    Na ogół reaguje poprawnie na polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji w klasie.

·    Rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·    Znajduje proste informacje w wypowiedzi, czasem popełniając błędy

·    Z pewną trudnością znajduje w wypowiedzi bardziej złożone informacje.

·    Reaguje poprawnie na polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji w klasie.

·    Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·    Znajduje proste informacje w wypowiedzi.

·    Bez większego trudu znajduje w wypowiedzi bardziej złożone informacje.

·    Reaguje bezbłędnie lub niemal bezbłędnie na polecenia nauczyciela dotyczące sytuacji w klasie.

·    Bez problemu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·    Z łatwością znajduje proste informacje w wypowiedzi.

·    Bez trudu znajduje w wypowiedzi bardziej złożone informacje.

Czytanie

·    Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów.

·    Z trudnością znajduje w tekście określone informacje.

·    Najczęściej rozumie sens prostych tekstów.

·    Na ogół znajduje w tekście określone informacje.

·    Rozumie sens prostych tekstów.

·    Bez większego trudu znajduje w tekście określone informacje.

·    Bez trudu rozumie ogólny sens tekstu

·    Bez trudu znajduje w tekście określone informacje.

Mówienie

·    Popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory; opisuje ludzi, podając nazwy części ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami.

·    Czasami popełniając błędy, tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory, opisuje ludzi; podając nazwy części ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami.

·    Popełniając nieliczne błędy, tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory; opisuje ludzi, podając nazwy części ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami.

·    Tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty i zwierzęta, określając ich kolory; opisuje ludzi, podając nazwy części ciała i posługując się podstawowymi przymiotnikami.

Pisanie

·    Popełniając liczne błędy, tworzy z pomocą nauczyciela bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć.

·    Popełniając dość liczne błędy, tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć.

·    Popełniając nieliczne błędy, samodzielnie tworzy proste wypowiedzi pisemne: opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć.

·    Samodzielnie, stosując bogate słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje postacie/osoby/zwierzęta, przedstawia tygodniowy plan zajęć.

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach:

·    Uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i ludzi, popełniając liczne błędy.

·    Popełniając liczne błędy, nakazuje, zakazuje i instruuje w sytuacjach szkolnych oraz reaguje na nakazy i zakazy.

·    Popełniając liczne błędy, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące uczenia się.

·    Reaguje w prostych sytuacjach:

·    Uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i ludzi, czasem popełniając błędy.

·    Nie zawsze poprawnie nakazuje, zakazuje i instruuje w sytuacjach szkolnych oraz reaguje na nakazy i zakazy.

·    Nie zawsze poprawnie proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące uczenia się.

·    Bez większego problemu reaguje zarówno w prostych, jak i bardziej złożonych sytuacjach:

·    Bez trudu uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i ludzi.

·    Popełniając nieliczne błędy, nakazuje, zakazuje, instruuje w sytuacjach szkolnych oraz reaguje na nakazy i zakazy.

·    Popełniając drobne błędy, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące uczenia się.

·    Bez problemu reaguje zarówno w prostych, jak i złożonych sytuacjach:

·    Bez trudu uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do wyglądu zwierząt i ludzi.

·    Nakazuje, zakazuje, instruuje w sytuacjach szkolnych, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie reaguje na nakazy i zakazy.

·    Prawidłowo proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje dotyczące uczenia się.

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, czasem popełniając błędy.

·    Bez większego trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

.

·    Bez trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

 

UNIT 1

 

Znajomość środków językowych

·    Słabo zna i popełnia liczne błędy, posługując się liczebnikami 1-100.

·    Słabo zna i nieudolnie recytuje alfabet.

·    Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, nazwy przyborów szkolnych.

·    Słabo zna zaimki osobowe i często niepoprawnie używa ich w zdaniach.

·    Popełniając liczne błędy, buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple.

·    Słabo zna i, popełniając liczne błędy, podaje formy pełne i skrócone czasownika „być”(to be) w czasie Present Simple.

·    Słabo zna i często niepoprawnie stosuje przedimki nieokreślone a/an przed rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik.

·    Częściowo zna i popełniając dość liczne błędy, posługuje się liczebnikami 1-100.

·    Częściowo zna i recytuje alfabet, popełniając dość liczne błędy.

·    Popełniając dość liczne błędy, podaje dane personalne oraz nazwy przyborów szkolnych.

·    Częściowo zna zaimki osobowe i używa ich w zdaniach, popełniając dość liczne błędy.

·    Buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple, popełniając dość liczne błędy.

·    Nie zawsze poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być”(to be) w czasie Present Simple.

·    Popełniając dość liczne błędy, stosuje przedimki nieokreślone a/an przed rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik.

 

·    Na ogół poprawnie posługuje się liczebnikami 1-100.

·    Zna i recytuje alfabet, popełniając nieliczne błędy.

·    Na ogół poprawnie podaje dane personalne oraz nazwy przyborów szkolnych.

·    Zna zaimki osobowe i na ogół prawidłowo używa ich w zdaniach.

·    Bez większego trudu i na ogół poprawnie buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple.

·    Na ogół poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w czasie Present Simple.

·    Popełniając drobne błędy, stosuje przedimki nieokreślone a/an przed rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik.

 

·    Z łatwością i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się liczebnikami 1-100.

·    Zna i bezbłędnie lub prawie bezbłędnie recytuje alfabet.

·    Z łatwością i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie podaje dane personalne oraz nazwy przyborów szkolnych.

·    Zna zaimki osobowe i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach.

·    Z łatwością i poprawnie buduje zdania twierdzące z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple.

·    Zawsze poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w czasie Present Simple.

·    Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie stosuje przedimki nieokreślone a/an przed rzeczownikami lub wyrażeniami: przymiotnik(i) + rzeczownik.

 

Słuchanie

·    Słabo rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·    Mimo pomocy, z trudem znajduje proste informacje w wypowiedzi.

 

·    Rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·    Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·    Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·    Na ogół znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

·    Z łatwością rozumie ogólny sens zarówno prostych, jak i złożonych wypowiedzi.

·    Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi proste i złożone informacje.

Czytanie

·    Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·    Z trudnością znajduje w prostym tekście określone informacje.

 

·    Przeważnie rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·    Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje.

 

·    Rozumie sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·    Bez większego trudu znajduje w tekście określone informacje.

 

·    Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i złożonych tekstów oraz fragmentów tekstu.

·    Bez trudu znajduje w tekście określone informacje.

 

Mówienie

·    Nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy zaburzające komunikację: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe przymiotniki oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i innych osób.

·    Z trudem literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy, popełniając liczne błędy.

·    Z trudem recytuje alfabet, popełniając liczne błędy.

·    Z pewnym trudem tworzy proste wypowiedzi ustne, błędy czasem zaburzają komunikację: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe przymiotniki oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i innych osób.

·    Literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy, popełniając dość liczne błędy.

·    Recytuje alfabet, popełniając dość liczne błędy.

 

·    Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy nie zaburzające komunikacji: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe przymiotniki oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i innych osób.

·    Literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy, popełniając nieliczne błędy.

·    Recytuje alfabet, popełniając drobne błędy.

 

·    Swobodnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi ustne, ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji: opisuje ludzi i przybory szkolne, stosując podstawowe przymiotniki oraz określając liczbę i kolor; podaje dane personalne swoje i innych osób.

·    Płynnie literuje imiona, nazwiska i inne wyrazy.

·    Płynnie recytuje alfabet.

 

Pisanie

·    Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację, tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe.

 

·    Popełniając dość liczne, częściowo zaburzające komunikację, błędy, tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe.

 

·    Popełniając drobne błędy niezaburzające komunikacji, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe.

 

·    Samodzielnie i stosując bogate słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi i przybory szkolne, przedstawia siebie, swoich przyjaciół i swoje zwierzęta domowe; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając błędy zakłócające komunikację: przedstawia siebie i inne osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do danych personalnych, wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych.

 

·    Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: przedstawia siebie i inne osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do danych personalnych, wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych.

 

·    Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i inne osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do danych personalnych, wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych.

·    Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i inne osoby; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do danych personalnych, wieku, liczby i wyglądu przyborów szkolnych.

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając dość liczne błędy.

 

·    Zazwyczaj poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

.

·    Bez trudu poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

 

 

 

UNIT 2

 

Znajomość środków językowych

·     Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, cechy charakteru, nazwy przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100).

·    Nieudolnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi.

·    Słabo zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady tworzenia pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple.

·    Tworząc pytania szczegółowe, popełnia liczne błędy.

·    Częściowo zna i umie podać dane personalne, cechy charakteru, nazwy przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100).

·    Czasem popełniając błędy. tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi

·    Częściowo zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady tworzenia pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple.

·    Popełnia sporo błędów, tworząc pytania szczegółowe.

 

·    Na ogół zna i umie podać dane personalne, cechy charakteru, nazwy przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100).

·    Zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi.

·    Zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady tworzenia pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple, na ogół poprawnie je stosuje.

·    Zazwyczaj poprawnie tworzy pytania szczegółowe.

·    Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie podaje dane personalne, cechy charakteru, nazwy przyborów szkolnych, nazwy krajów, liczby (1‒100).

·          Swobodnie i poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem „być” (to be) w czasie Present Simple oraz krótkie odpowiedzi.

·    Zna zaimki pytające Who, What, Where, How much oraz zasady tworzenia pytań szczegółowych z czasownikiem to be w czasie Present Simple, stosuje je z łatwością i poprawnie.

·    Swobodnie tworzy poprawne pytania szczegółowe.

Słuchanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

·     Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·     Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

·     Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

Czytanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

 

·     Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i fragmentów tekstu

·     Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone informacje.

 

Mówienie

·    Nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przybory szkolne i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru; liczne błędy zaburzają komunikację.

 

·    Z pewnym trudem tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przybory szkolne i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru; błędy czasem zaburzają komunikację

 

·          Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy nie zaburzające komunikacji: opisuje przybory szkolne i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru.

·    Swobodnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi ustne, ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji: opisuje przybory szkolne i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru.

Pisanie

·    Mimo pomocy popełniając liczne błędy zakłócające komunikację, tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, zapisuje ceny słowami.

 

·    Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, zapisuje ceny słowami; popełnia dość liczne błędy.

 

·    Popełniając nieliczne błędy , tworzy samodzielnie krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, zapisuje ceny słowami.

 

·    Samodzielnie, stosując bogate słownictwo tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (opisuje siebie i swoich kolegów, opisuje flagi wybranych krajów, zapisuje ceny słowami; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji

 

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając błędy zakłócające komunikację: przedstawia siebie i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przyborów szkolnych oraz danych personalnych (imię, wiek, kraj pochodzenia).

 

·    Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: przedstawia siebie i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przyborów szkolnych oraz danych personalnych (imię, wiek, kraj pochodzenia).

 

·    Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przyborów szkolnych oraz danych personalnych (imię, wiek, kraj pochodzenia).

 

·    Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i inne osoby; wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przyborów szkolnych oraz danych personalnych (imię, wiek, kraj pochodzenia).

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

·    Z trudnością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, czasem popełniając błędy.

·    Przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim, popełniając dość liczne błędy.

 

·    Bez większego trudu, popełniając nieliczne błędy, przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

·    Na ogół poprawnie przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim.

.

·    Bez trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych

·    Z łatwością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim.

 

 

UNIT 3

 

Znajomość środków językowych

·     Słabo zna i z trudem podaje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz ubrań.

·     Słabo zna i z trudem podaje wymagane podstawowe przymiotniki (w tym kolory) opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania.

·     Słabo zna i popełniając liczne błędy używa przymiotników dzierżawczych.

·        Słabo zna zasady tworzenia i popełnia liczne błędy stosując dopełniacz saksoński.

·        Często popełniając błędy, stosuje zaimek pytający Whose.

·        Popełnia liczne błędy, stosując zaimki wskazujące: this, that, these, those.

 

·        Częściowo zna i podaje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz ubrań, czasem popełniając błędy

·    Częściowo zna wymagane podstawowe przymiotniki (w tym kolory) opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania; stosując je, czasem popełnia błędy.

·        Częściowo zna i nie zawsze poprawnie używa przymiotników dzierżawczych.

·        Częściowo zna zasady tworzenia i stosuje dopełniacz saksoński, czasem popełniając błędy.

·        Czasem popełniając błędy stosuje zaimek pytający Whose.

·        Popełnia dość liczne błędy stosując zaimki wskazujące: this, that, these, those.

 

·        W większości zna i poprawnie stosuje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz ubrań.

·        Zna i stosuje większość wymaganych podstawowych przymiotników (w tym kolorów) opisujących przedmioty codziennego użytku oraz ubrania.

·        Zna i przeważnie poprawnie używa przymiotników dzierżawczych.

·        Zna zasady tworzenia i najczęściej poprawnie stosuje dopełniacz saksoński.

·        Zna i na ogół poprawnie stosuje zaimek pytający Whose.

·        Zna, rozróżnia i zazwyczaj prawidłowo stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.

 

·        Zna i poprawnie stosuje nazwy przedmiotów codziennego użytku oraz ubrań

·        Zna i poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki (w tym kolory) opisujące przedmioty codziennego użytku oraz ubrania.

·        Zna i zawsze poprawnie używa przymiotników dzierżawczych.

·        Zna zasady tworzenia i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński.

·        Zna i poprawnie stosuje w zdaniach zaimek pytający Whose.

·        Zna, rozróżnia i prawidłowo stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.

 

Słuchanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

·     Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·     Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

·     Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

Czytanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

 

·     Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu

·     Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone informacje.

 

Mówienie

·    Nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty codziennego użytku i ubrania, określa przynależność, podaje ceny; liczne błędy zaburzają komunikację.

 

·    Tworzy proste wypowiedzi ustne, czasem popełniając błędy zaburzające komunikację: opisuje przedmioty codziennego użytku i ubrania, określa przynależność, podaje ceny.

 

·          Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając błędy niezaburzające komunikacji: opisuje przybory szkolne i podaje ich cenę, opisuje ludzi, podając ich wiek i cechy charakteru.

·          Bez trudu tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty codziennego użytku i ubrania, określa przynależność, podaje ceny; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Pisanie

·     Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; opisuje tradycyjne stroje różnych narodów.

 

·     Popełniając dość liczne błędy, tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; opisuje tradycyjne stroje różnych narodów.

 

·     Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; opisuje tradycyjne stroje różnych narodów.

 

·     Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje swoje ulubione ubrania i inne przedmioty; opisuje tradycyjne stroje różnych narodów; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: pyta o opinie i wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz przynależności przedmiotów i ubrań.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, z trudem przeprowadza prosty dialog w sklepie z ubraniami; popełnia liczne błędy.

 

·    Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: pyta o opinie i wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz przynależności przedmiotów i ubrań.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, przeprowadza prosty dialog w sklepie z ubraniami; popełnia dość liczne błędy.

 

·    Popełniając nieliczne błędy reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach: pyta o opinie i wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz przynależności przedmiotów i ubrań.

·    Stosując zwroty grzecznościowe przeprowadza prosty dialog w sklepie z ubraniami; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji.

·    Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: pyta o opinie i wyraża opinie na temat ubrań; uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do cen i kolorów przedmiotów codziennego użytku i ubrań oraz przynależności przedmiotów i ubrań.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie przeprowadza prosty dialog w sklepie z ubraniami.

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy

·    Z trudnością przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, czasem popełniając błędy

·    Przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim, popełniając dość liczne błędy.

 

·    Bez większego trudu i na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych

·    Na ogół poprawnie przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim.

 

·    Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych

·    Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku angielskim.

 

 

UNIT 4

 

Znajomość środków językowych

·    Słabo zna i z trudem podaje nazwy członków rodziny, popełniając liczne błędy.

·    Słabo zna i z trudem stosuje wymagane podstawowe przymiotniki, opisujące wygląd zewnętrzny (włosy).

·    Słabo zna i popełnia dużo błędów, stosując dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze.

·    Słabo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z czasownikiem have got; popełnia liczne błędy posługując się nimi.

 

·        Częściowo zna i podaje nazwy członków rodziny, czasem popełniając błędy.

·    Częściowo zna wymagane podstawowe przymiotniki, opisujące wygląd zewnętrzny (włosy); stosując je czasem popełnia błędy.

·    Częściowo zna i nie zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze.

·    Częściowo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z czasownikiem have got; posługuje się nimi czasem popełniając błędy.

 

·    Zna i na ogół poprawnie podaje nazwy członków rodziny.

·    Zna i na ogół poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny (włosy).

·    Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze, popełniając nieliczne błędy.

·    Zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z czasownikiem have got i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje.

 

·    Zna i zawsze poprawnie podaje nazwy członków rodziny.

·    Zna i zawsze poprawnie stosuje wymagane podstawowe przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny (włosy).

·    Zna i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze.

·    Zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z czasownikiem have got i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie się nimi posługuje.

 

Słuchanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

·     Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi; przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·     Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi; przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

·     Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

Czytanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

 

·     Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i fragmentów tekstu.

·     Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone informacje.

 

Mówienie

·     Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne błędy: opisuje swoją rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy).

·     Z pewną pomocą tworzy proste wypowiedzi ustne, czasem popełniając błędy: opisuje swoją rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy).

·     Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając nieliczne błędy: opisuje swoją rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy).

·     Bez trudu tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje swoją rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy).

Pisanie

·    Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; przedstawia zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota.

·     Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; przedstawia zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota; dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację.

 

·     Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; przedstawia zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota.

 

·     Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; przedstawia zawartość swojego plecaka; opisuje wygląd i funkcje robota; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi i zwierząt, stanu posiadania i przynależności.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, z trudem przeprowadza prosty dialog pomiędzy gospodarzem i zaproszonym gościem; popełnia liczne błędy zakłócające komunikację.

 

·    Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi i zwierząt, stanu posiadania i przynależności.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, przeprowadza prosty dialog pomiędzy gospodarzem i zaproszonym gościem; czasem popełnia błędy zakłócające komunikację.

 

·    Popełniając nieliczne błędy reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi i zwierząt, stanu posiadania i przynależności.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, przeprowadza prosty dialog pomiędzy gospodarzem i zaproszonym gościem; popełnia błędy; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji.

 

·    Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi i zwierząt, stanu posiadania i przynależności.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie przeprowadza prosty dialog pomiędzy gospodarzem i zaproszonym gościem; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, czasem popełniając błędy.

 

·    Bez większego trudu na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

·    Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

 

UNIT 5

 

Znajomość środków językowych

·    Słabo zna i z trudem podaje nazwy czynności dnia codziennego oraz czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin sportowych.

·    Słabo zna zasady tworzenia i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can popełniając liczne błędy.

·    Popełniając liczne błędy, posługuje się przysłówkami sposobu z czasownikiem modalnym can.

·    Popełniając liczne błędy, z trudem posługuje się czasownikiem can w odniesieniu do umiejętności oraz wyrażając możliwość, pytanie o pozwolenie, udzielanie lub odmowę pozwolenia.

 

·    Częściowo zna i podaje nazwy czynności dnia codziennego oraz czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin sportowych.

·    Częściowo zna zasady tworzenia i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can, czasem popełniając błędy.

·    Nie zawsze poprawnie posługuje się przysłówkami sposobu z czasownikiem modalnym can.

·    Popełniając dość liczne błędy, posługuje się czasownikiem can w odniesieniu do umiejętności oraz wyrażając, możliwość, pytanie o pozwolenie, udzielanie lub odmowę pozwolenia.

 

·    Zna i podaje większość wymaganych nazw czynności dnia codziennego oraz czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazw dyscyplin sportowych.

·      Zna zasady tworzenia i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can.

·      Zazwyczaj poprawnie posługuje się przysłówkami sposobu z czasownikiem modalnym can.

·      Na ogół poprawnie posługuje się czasownikiem can w odniesieniu do umiejętności oraz wyrażając możliwość, pytanie o pozwolenie, udzielanie lub odmowę pozwolenia.

·    Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy czynności dnia codziennego oraz czynności wykonywanych w czasie wolnym, w tym nazwy dyscyplin sportowych.

·          Zna zasady tworzenia i bezbłędnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem can.

·          Poprawnie posługuje się przysłówkami sposobu z czasownikiem modalnym can.

·          Z łatwością i poprawnie posługuje się czasownikiem can w odniesieniu do umiejętności oraz wyrażając możliwość, pytanie o pozwolenie, udzielanie lub odmowę pozwolenia.

 

Słuchanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

·     Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·     Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Popełniając nieliczne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

·     Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

Czytanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

 

·     Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i fragmentów tekstu.

·     Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone informacje.

 

Mówienie

·    Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne błędy: opowiada o umiejętnościach i braku umiejętności.

·    Z niewielką pomocą tworzy proste wypowiedzi ustne, czasem popełniając błędy: opowiada o umiejętnościach i braku umiejętności.

·    Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając nieliczne błędy: opowiada o umiejętnościach i ich braku.

·    Tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opowiada o umiejętnościach i ich braku: ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

Pisanie

·    Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków narodowych.

·    Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków narodowych; dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację.

·    Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków narodowych.

·    Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: opisuje umiejętności swoje i innych osób oraz zwierząt; pisze, co wolno, a czego nie wolno robić; przedstawia fakty dotyczące parków narodowych; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie.

·    Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie.

·        Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie.

·        Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do umiejętności, prosi o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia, dziękuje lub wyraża rozczarowanie.

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, czasem popełniając błędy.

 

·    Bez większego trudu zazwyczaj poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

·    Bez trudu i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

 

UNIT 6

 

Znajomość środków językowych

·          Słabo zna i z trudem podaje nazwy produktów spożywczych.

·          Popełniając liczne błędy, posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi.

·          Słabo zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of; popełnia dość liczne błędy w ich użyciu.

·          Popełnia liczne błędy, tworząc zdania twierdzące i przeczące z wyrażeniami there is/there are.

 

·          Częściowo zna i podaje nazwy produktów spożywczych.

·          Nie zawsze poprawnie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi.

·          Częściowo zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of, popełnia dość liczne błędy w ich użyciu.

·          Popełnia dość liczne błędy, tworząc zdania twierdzące i przeczące z wyrażeniami there is/there are.

 

·          Zna i podaje większość wymaganych nazw produktów spożywczych.

·          Zazwyczaj poprawnie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi.

·          Zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje.

·          Zazwyczaj poprawnie buduje zdania twierdzące i przeczące z wyrażeniami there is/there are.

 

·          Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy produktów spożywczych.

·          Poprawnie posługuje się rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz niepoliczalnymi.

·          Zna zasady stosowania wyrażeń some, any, a lot of i poprawnie się nimi posługuje.

·          Z łatwością i poprawnie buduje zdania twierdzące i przeczące z wyrażeniami there is/there are.

 

Słuchanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

·     Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·     Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Popełniając nieliczne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

·     Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

Czytanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

 

·     Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i fragmentów tekstu

·     Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone informacje.

 

Mówienie

·    Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne błędy zaburzające komunikację: opisuje zawartość koszyka z zakupami oraz składniki koktajlu.

·    Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi ustne: opisuje zawartość koszyka z zakupami oraz składniki koktajlu, popełniając dość liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację.

·    Tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając nieliczne niezakłócające komunikacji błędy: opisuje zawartość koszyka z  zakupami oraz składniki koktajlu.

·    Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opisuje zawartość koszyka z zakupami oraz składniki koktajlu; ewentualne drobne błędy nie zakłócają komunikacji.

Pisanie

·    Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a czego nie ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w Polsce lub innym kraju.

·    Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a czego nie ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w Polsce lub innym kraju.; dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację.

·    Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a czego nie ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w Polsce lub innym kraju.

·    Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy krótkie wypowiedzi pisemne: odnosząc się do artykułów spożywczych, opisuje, co jest, a czego nie ma w danym miejscu; opisuje kanapkę; opisuje danie popularne w Polsce lub innym kraju; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża opinie na temat dań, proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na propozycje.

·    Z trudem i popełniając liczne błędy zakłócające komunikację, prowadzi prosty dialog w barze sałatkowym.

·    Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża opinie na temat dań, proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na propozycje.

·    Prowadzi prosty dialog w barze sałatkowym, stosując zwroty grzecznościowe i czasem popełniając błędy, które mogą zaburzać komunikację.

 

·    Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża opinie na temat dań, proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na propozycje.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, prowadzi prosty dialog w barze sałatkowym; nieliczne błędy na ogół nie zakłócają komunikacji.

 

·    Swobodnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące artykułów spożywczych; wyraża opinie na temat dań; proponuje przygotowanie określonych dań, reaguje na propozycje.

·    Stosując zwroty grzecznościowe, swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie, prowadzi prosty dialog w barze sałatkowym.

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając dość liczne błędy.

 

·    Bez większego trudu i na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

.

·    Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

 

UNIT 7

 

Znajomość środków językowych

·    Słabo zna i z trudem podaje wymagane nazwy dyscyplin sportowych, form spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności; popełnia liczne błędy.

·    Słabo zna i z trudem nazywa pory dnia oraz podaje godziny, popełniając dość liczne błędy.

·    Słabo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple.

·    Popełniając liczne błędy, posługuje się zdaniami w czasie Present Simple.

 

·    Częściowo zna i podaje wymagane nazwy dyscyplin sportowych, form spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności; czasem popełnia błędy.

·    Częściowo zna i nazywa pory dnia oraz podaje godziny, popełniając dość liczne błędy.

·    Częściowo zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple.

·    Popełniając dość liczne błędy, posługuje się zdaniami w czasie Present Simple.

 

·    Zna i podaje większość wymaganych nazw dyscyplin sportowych, form spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności.

·    Zna i nazywa pory dnia oraz podaje godziny, popełniając nieliczne błędy.

·    Zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple.

·    Na ogół poprawnie tworzy zdania i posługuje się zdaniami w czasie Present Simple.

·    Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy dyscyplin sportowych, form spędzania czasu wolnego oraz codziennych czynności.

·    Zna i z łatwością nazywa pory dnia oraz podaje godziny.

·    Dobrze zna zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających oraz krótkich odpowiedzi w czasie Present Simple.

·    Poprawnie tworzy i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się zdaniami w czasie Present Simple.

Słuchanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

·     Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·     Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Popełniając drobne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

·     Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

Czytanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

·     Ma trudności z ułożeniem informacji w określonym porządku

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasem popełnia błędy.

·    Z pewnym trudem układa informacje w określonym porządku.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

·    Układa informacje w określonym porządku, popełniając drobne błędy.

 

·     Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i fragmentów tekstu.

·     Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone informacje.

·    Bez trudu układa informacje w określonym porządku.

 

Mówienie

·    Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne błędy zaburzające komunikację: opowiada o codziennych czynnościach oraz zajęciach w czasie wolnym wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych godzinach; opisuje niezwykłą podróż do szkoły.

·    Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając dość liczne błędy częściowo zaburzające komunikację: opowiada o codziennych czynnościach oraz zajęciach w czasie wolnym wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych godzinach; opisuje niezwykłą podróż do szkoły.

·    Popełniając nieliczne niezakłócające komunikacji błędy, tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opowiada o codziennych czynnościach oraz zajęciach w czasie wolnym wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych godzinach; opisuje niezwykłą podróż do szkoły.

·    Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opowiada o codziennych czynnościach oraz zajęciach w czasie wolnym wykonywanych w różne dni tygodnia i o różnych godzinach; opisuje niezwykłą podróż do szkoły.

Pisanie

·    Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania czasu wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą podróż do szkoły.

·    Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania czasu wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą podróż do szkoły; dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację.

 

·    Popełniając nieliczne niezakłócające komunikacji błędy, tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania czasu wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą podróż do szkoły.

·    Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne: opisuje codzienne czynności oraz formy spędzania czasu wolnego, określając dni tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje niezwykłą podróż do szkoły; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do codziennych czynności oraz form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie do drogi do szkoły; pyta o godzinę, podaje godzinę.

 

·    Reaguje w prostych sytuacjach, czasem popełniając błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do codziennych czynności oraz form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie do drogi do szkoły; pyta o godzinę, podaje godzinę.

 

·    Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do codziennych czynności oraz form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie do drogi do szkoły; pyta o godzinę, podaje godzinę.

 

·    Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do codziennych czynności oraz form spędzania czasu wolnego, a także odnośnie do drogi do szkoły; pyta o godzinę, podaje godzinę.

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, czasem popełniając błędy.

 

·    Bez większego trudu i popełniając nieliczne błędy, przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

·    Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

 

 

UNIT 8

 

Znajomość środków językowych

·    Słabo zna i z trudem podaje nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy budynków i innych miejsc w mieście; popełnia liczne błędy.

·    Słabo zna i, popełniając liczne błędy, podaje instrukcje stosowane przy wskazywaniu drogi.

·    Słabo zna zasady tworzenia i popełniając liczne błędy, buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous.

·    Popełniając liczne błędy, posługuje się zdaniami w czasie Present Continuous.

·    Popełnia liczne błędy, posługując się trybem rozkazującym.

 

·    Częściowo zna i podaje wymagane nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy budynków i innych miejsc w mieście; popełnia dość liczne błędy.

·    Częściowo zna i, popełniając dość liczne błędy, podaje instrukcje stosowane przy wskazywaniu drogi.

·    Częściowo zna zasady tworzenia i popełniając błędy, buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous.

·    Nie zawsze poprawnie posługuje się zdaniami w czasie Present Continuous.

·    Popełnia dość liczne błędy, posługując się trybem rozkazującym.

·    Zna i podaje większość wymaganych nazw czynności wykonywanych w czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazw budynków i innych miejsc w mieście.

·    Zna i podaje większość wymaganych instrukcji stosowanych przy wskazywaniu drogi.

·    Zna zasady tworzenia i na ogół poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous.

·    Na ogół poprawnie posługuje się zdaniami w czasie Present Continuous.

·    Zna i przeważnie poprawnie stosuje tryb rozkazujący.

 

·    Zna i z łatwością podaje wymagane nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym i związanych z wizytą w parku tematycznym, a także nazwy budynków i innych miejsc w mieście.

·    Zna i z łatwością podaje wymagane instrukcje stosowane przy wskazywaniu drogi.

·    Zna dobrze zasady tworzenia i z łatwością buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous.

·    Z łatwością i poprawnie posługuje się zdaniami w czasie Present Continuous.

·    Zna i zawsze poprawnie stosuje tryb rozkazujący.

 

Słuchanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

·     Mimo pomocy z trudnością znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi.

·     Z niewielką pomocą znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi

·     Popełniając nieliczne błędy, znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

·     Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.

·     Bez problemu samodzielnie znajduje w wypowiedzi zarówno proste, jak i złożone informacje.

 

Czytanie

·     Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Mimo pomocy z trudem znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Z niewielką pomocą na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji popełnia dość liczne błędy.

 

·     Na ogół rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów lub fragmentów tekstu.

·     Na ogół znajduje w tekście określone informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy.

 

·     Bez trudu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych tekstów i fragmentów tekstu.

·     Z łatwością samodzielnie znajduje w tekście podstawowe oraz złożone informacje.

 

Mówienie

·    Mimo pomocy nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając liczne błędy zaburzające komunikację: opowiada o czynnościach wykonywanych w danej chwili, opisuje miasto.

·    Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi ustne, popełniając dość liczne błędy częściowo zaburzające komunikację: opowiada o czynnościach wykonywanych w danej chwili, opisuje miasto.

·    Popełniając nieliczne niezakłócające komunikacji błędy, tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opowiada o czynnościach wykonywanych w danej chwili, opisuje miasto.

·    Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne: opowiada o czynnościach wykonywanych w danej chwili, opisuje miasto; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

Pisanie

·    Mimo pomocy, popełniając liczne błędy, nieudolnie tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w parku tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć do celu, opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w Polsce lub innym kraju.

·    Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w parku tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć do celu, opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w Polsce lub innym kraju; dość liczne błędy częściowo zakłócają komunikację.

 

·    Popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji, tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w parku tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć do celu, opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w Polsce lub innym kraju.

·    Samodzielnie, stosując urozmaicone słownictwo, tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne: opowiada o czynnościach wykonywanych w parku tematycznym, pisze e-mail z zaproszeniem i wskazówkami, jak dotrzeć do celu, opisuje czynności wykonywane w danej chwili, opisuje słynny plac w Polsce lub innym kraju; ewentualne drobne błędy nie zaburzają komunikacji.

 

Reagowanie

·    Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do czynności wykonywanych w danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak dotrzeć w dane miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier.

 

·    Reaguje w prostych sytuacjach, często popełniając błędy: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do czynności wykonywanych w danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak dotrzeć w dane miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier.

 

·    Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie do czynności wykonywanych w danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak dotrzeć w dane miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier.

 

·    Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie czynności wykonywanych w danej chwili, prosi o wskazówki i udziela wskazówek, jak dotrzeć w dane miejsce, wyraża opinie, intencje i życzenia odnośnie do gier.

 

Przetwarzanie tekstu

·    Nieudolnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy.

 

·    Przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając dość liczne błędy.

 

·    Bez większego trudu i na ogół poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

.

·    Z łatwością i poprawnie przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych.

 

 

KRYTERIA OCENIANIA   All Clear Klasa 7                                         

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

 

  • Kryteria oceniania zostały sformułowane zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego w szkołach podstawowych. Stanowią propozycję systemu oceny uczniów w klasach pracujących z podręcznikiem ALL CLEAR. Nauczyciel może dostosować kryteria do potrzeb swoich klas oraz do obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).
  • W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Zakładamy, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej (nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności), a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

 

  • Ocena celująca podlega osobnym kryteriom, często określanym przez Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

 

  • Szczegółowe kryteria oceny testów do podręcznika (progi procentowe): testów po rozdziale (Unit tests) oraz kartkówek (Short tests)) powinny być zgodne z WSO.

 


 

                                                                                                1 MY INTERESTS

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

 

·         zwroty związane ze spędzaniem czasu wolnego

·         przymiotniki określające cechy charakteru, zwroty służące do opisywania charakteru, przymiotniki określające emocje

GRAMATYKA

 

 

bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

U słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         tworzenie i stosowanie czasów present simple i present continuous,

·         określenia czasu typowo stosowane w czasach teraźniejszych

·         stosowanie konstrukcji czasownikowych: użycie bezokolicznika lub czasownika z końcówką -ing po niektórych czasownikach

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

 

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku), i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku), i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         uzupełnia luki w podanych zdaniach

CZYTANIE

 

 

 

 

 

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

·         dopasowuje informacje do tekstów

 

MÓWIENIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego

·         z łatwością wypowiada się na temat korzystania z internetu

·         szczegółowo opisuje swoj charakter oraz charakter  innych osób

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania wolnego czasu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (proponowanie)

·         z łatwością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego

·         wypowiada kilka zdań na temat korzystania z internetu

·         opisuje swój charakter oraz charakter  innych osób

·         odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania wolnego czasu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (proponowanie)

·         podaje kluczowe informacje o wybranych krajach

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące spędzania czasu wolnego

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat korzystania z internetu

·         prostymi zdaniami opisuje swój charakter oraz charakter  innych osób

·         odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania wolnego czasu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (proponowanie)

·         podaje niektóre kluczowe informacje o wybranych krajach

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i odpowiada na niektóre pytania dotyczące spędzania czasu wolnego

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat korzystania z internetu

·         z trudnością, prostymi zdaniami opisuje swój charakter oraz charakter  innych osób

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (uzgdanianie sposobu spędzania wolnego czasu) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty (proponowanie)

·         z trudnością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny profil internetowy, uwzględniając podane informacje oraz wykorzystując podane spójniki (because, so, although),

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat zwyczajów polskich nastolatków

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny profil internetowy, uwzględniając podane informacje oraz wykorzystując podane spójniki (because, so, although),

·         redaguje kilka zdań na temat zwyczajów polskich nastolatków

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny profil internetowy uwzględniając podane informacje oraz wykorzystując niektóre podane spójniki (because, so, although),

·         redaguje kilka prostych zdań na temat zwyczajów polskich nastolatków

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny profil internetowy częściowo uwzględniając podane informacje oraz sporadycznie wykorzystując podane spójniki (because, so, although),

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat zwyczajów polskich nastolatków

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą (cechy Polaków)

 

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą (cechy Polaków)

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą (cechy Polaków)

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą (cechy Polaków)

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

 

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

 

 

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

 

                                                                                                  2 CONNECTED

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA i na ogół poprawnie się nim posługuje:

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         zwroty związane z korzystaniem z TIK oraz urządzeń technicznych

·         nazwy zawodów

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         tworzenie i stosowanie czasów past simple i past continuous,

·         formy czasu przeszłego czasowników regularnych oraz formy przeszłe wybranych czasowników nieregularnych

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada ba pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje prawidłową odpowiedź

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i poprawnie

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         dopasowuje zdania do luk w tekście

 

MÓWIENIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące stosowania TI

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące ostatniego weekendu

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         z łatwością wypowiada się na temat polskich wynalazców i wynalazków

·         z łatwością podaje kluczowe informacje o wybranych krajach

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące stosowania TI

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące ostatniego weekendu

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         wypowiada kilka zdań na temat polskich wynalazców i wynalazków

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące stosowania TI

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące ostatniego weekendu

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich wynalazców i wynalazków

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące stosowania TI

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące ostatniego weekendu

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (kupowanie sprzętu elektronicznego) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich wynalazców i wynalazków

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny list z podziękowaniem, w którym stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (składanie podziękowań)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         z łatwością opisuje nowy wynalazek

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny list z podziękowaniem, w którym stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (składanie podziękowań)

·         redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         opisuje nowy wynalazek

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny list z podziękowaniem, w którym stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane zwroty (składanie podziękowań)

·         redaguje kilka prostych zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         prostymi zdaniami opisuje nowy wynalazek

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny list z podziękowaniem, w którym stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty (składanie podziękowań)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         z trudnością opisuje nowy wynalazek

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (brytyjski wynalazca i jego wynalazek)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą (polscy wynalazcy)

 

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (brytyjski wynalazca i jego wynalazek)

posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą (polscy wynalazcy)

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (brytyjski wynalazca i jego wynalazek)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą (polscy wynalazcy)

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (brytyjski wynalazca i jego wynalazek)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą (polscy wynalazcy)

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

                                                                                     3 INCREDIBLE STORIES

ŚRDOKI JĘZYKOW

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNE

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         przyimki określające kierunek ruchu

·         przymiotniki określające cechy charakteru i uczucia

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         tworzenie i różnice w stosowaniu czasów past simple i past continuous,

·         spójniki while i when

·         stosowanie i różnice pomiędzy czasami present simple, present continuous, past simple i past continuous

 

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje), i często popełniając błędy

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje prawidłową odpowiedź

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

·         dopasowuje zdania do luk w tekście

·         uzupełnia luki w zdaniach

·         układa informacje w kolejności chronologicznej

 

MÓWIENIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przesądów

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opowiadanie historyjek)

·         z łatwością wypowiada się na temat ciekawej książki

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące przesądów

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opowiadanie historyjek)

·         wypowiada kilka zdań na temat ciekawej książki

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące przesądów

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (opowiadanie historyjek)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat ciekawej książki

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące przesądów

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (opowiada anegdotę) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty (opowiadanie historyjek)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat ciekawej książki

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójną i logiczną relację z wypadku, w której stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane określenia czasu (suddenly, meanwhile, then)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójną i logiczną relację z wypadku, w której stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane określenia czasu (suddenly, meanwhile, then)

·         redaguje kilka zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną relację z wypadku, w której stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując niektóre podane określenia czasu (suddenly, meanwhile, then)

·         redaguje kilka prostych zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną relację z wypadku, w której stosuje czasy przeszłe, uwzględniając podane kwestie, i sporadycznie wykorzystując podane określenia czasu (suddenly, meanwhile, then)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat czynności wykonywanych w przeszłości

·         w podstawowym stopniu przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (literatura)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (literatura)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (literatura)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (literatura)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład posiada świadomość językową

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

                                                                                4 A WONDERFUL WORLD

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNE

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         nazwy miejsc oraz zwroty związane ze zwiedzaniem

·         przysłówki, wyrażenia modyfikujące really, very, quite

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         tworzenie i stosowanie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników

·         tworzenie i stosowanie konstrukcji opisujących z than oraz (not) as … as

·         określenia too, enough, not enough

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje), i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje prawidłową odpowiedź

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości

·         dopasowuje informacje do tekstów

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

MÓWIENIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące popularnych miejsc

·         z łatwością porównuje budynki w swojej miescowości

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie weekendu)

·         z łatwością opisuje atrakcje turystyczne w Polsce

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące popularnych miejsc

·         porównuje budynki w swojej miescowości

·         odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) na podstawie podanych informacji, wykorzystując

·          podane zwroty (opisywanie weekendu)

·         wypowiada kilka zdań na temat atrakcji turystycznych w Polsce

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące popularnych miejsc

·         stosując proste zdania, porównuje budynki w swojej miescowości

·         odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (opisywanie weekendu)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich atrakcji turystycznych w Polsce

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące popularnych miejsc

·         z trudnością, stosując proste zdania, porównuje budynki w swojej miescowości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (opisuje weekend / krótką wycieczkę) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (opisywanie weekendu)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat atrakcji turystycznych w Polsce

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·          z trudnością pprzekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójną i logiczną notatkę informacyjną do przewodnika, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane wyrażenia (really, very, quite, not very)

·         z łatwością redaguje reklamę zachęcającą turystów do odwiedzenia Polski

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójną i logiczną notatkę informacyjną do przewodnika, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane wyrażenia (really, very, quite, not very)

·         redaguje reklamę zachęcającą turystów do odwiedzenia Polski

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną notatkę informacyjną do przewodnika, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując niektóre podane wyrażenia (really, very, quite, not very)

·         stosując proste zdania, redaguje reklamę zachęcającą turystów do odwiedzenia Polski

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną notatkę informacyjną do przewodnika, uwzględniając podane kwestie, i sporadycznie wykorzystując podane wyrażenia (really, very, quite, not very)

·         z trudnością, stosując proste zdania, redaguje reklamę zachęcającą turystów do odwiedzenia Polski

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

 

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

 

 

 

 

 

 

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        5 REAL-LIFE HEROES

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE PRYWATNE i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE PRYWATNE i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE PRYWATNE i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE PRYWATNE i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         zwroty związane z działalnością charytatywną

·         zwroty z czasownikami make / do

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         tworzenie i stosowanie czasów czasu present perfect

·         określenia czasu ever / never oraz since / for

·         tworzenie i stosowanie pytań z How long..?

·         tworzenie i stosowanie zdań celowych z wyrażeniami to / in order to

 

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje), i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości

·         uzupełnia luki w tekście

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście określone informacje) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście określone informacje) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu oraz znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

MÓWIENIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością wypowiada się na temat możliwości zebrania pieniędzy na wycieczkę szkolną

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące swoich doświadczeń

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         z łatwością wypowiada się na temat polskich działaczy społecznych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         wypowiada kilka zdań na temat możliwości zebrania pieniędzy na wycieczkę szkolną

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące swoich doświadczeń

·         odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         wypowiada kilka zdań na temat polskich działaczy społecznych

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat mozliwości zebrania pieniędzy na wycieczkę szkolną

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące swoich doświadczeń

·         odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich działaczy społecznych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat możliwości zebrania pieniędzy na wycieczkę szkolną

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące swoich doświadczeń

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (udział w imprezie charytatywne) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie próśb, składanie propozycji)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskich działaczy społecznych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny post na blogu na temat akcji charytatywnej, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane spójniki (to+ infinitive / in order to + infinitive)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat osoby, którą podziwia

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny post na blogu na temat akcji charytatywnej, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane spójniki (to+ infinitive / in order to + infinitive)

·         redaguje kilka zdań na temat osoby, którą podziwia

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny post na blogu na temat akcji charytatywnej, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane spójniki (to+ infinitive / in order to + infinitive)

·         redaguje kilka prostych zdań na temat osoby, którą podziwia

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny post na blogu na temat akcji charytatywnej, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane spójniki (to+ infinitive / in order to + infinitive)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat osoby, którą podziwia

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni ludzie)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni ludzie)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni ludzie)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni ludzie)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

6 AMAZING JOURNEYS

ŚRRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, CZŁOWIEK i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         zwroty związane z podróżowaniem

·         przymiotniki wyrażające uczucia i emocje

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         tworzenie i stosowanie czasów present perfect i past simple

·         określenia ilości: some / any; much / many; a lot of; a little / a few z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje), i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         uzupełnia luki w zdania na podstawie tekstu

 

MÓWIENIE

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące podróżowania

·         z łatwością wymienia kilka rzeczy, które sprawiają, że czuje się szczęśliwy

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące rożnych doświadczeń, podając dodatkowe informacje

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty

·         z łatwością wypowiada się na temat polskich szkoku kulturowego

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące podróżowania

·         wymienia kilka rzeczy, które sprawiają, że czuje się szczęśliwy

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące rożnych doświadczeń

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty

·         wypowiada kilka zdań na temat szkoku kulturowego

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące podróżowania

·         stosując proste zdania, wymienia kilka rzeczy, które sprawiają, że czuje się szczęśliwy

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące rożnych doświadczeń

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat szkoku kulturowego

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące podróżowania

·         z trudnością, stosując proste zdania, wymienia rzeczy, które sprawiają, że czuje się szczęśliwy

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące rożnych doświadczeń

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat podróży) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat szkoku kulturowego

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny opis podróży, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane spójniki (first, then, next, after that, finally)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat polskich potraw, zwyczajów i tradycji

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny opis podróży, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane spójniki (first, then, next, after that, finally)

·         redaguje kilka zdań na temat polskich potraw, zwyczajów i tradycji

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny opis podróży, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując niektóre podane spójniki (first, then, next, after that, finally)

·         redaguje kilka prostych zdań na temat polskich potraw, zwyczajów i tradycji

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny opis podróży, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane spójniki (first, then, next, after that, finally)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat polskich potraw, zwyczajów i tradycji

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca i tradycje)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca i tradycje)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca i tradycje)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (ciekawe miejsca i tradycje)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

                                                                                       7 FILMS

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         słownictwo i zwroty związane z filmami

·         rzeczowniki tworzone od czasowników

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady  tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

·         tworzenie i stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu present continuous

·         tworzenie i stosowanie pierwszego okresu warunkowego

 

 

 

 

                                                                                                                                             UMIJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje), i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje prawidłową odpowiedź

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa kontekst wypowiedzi), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

MÓWIENIE

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące ulubionego filmu

·         z łatwością wypowiada się na temat przyszłości kina

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące przyszłych wydarzeń

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (pytanie o opinie oraz wyrażanie opinii)

·         z łatwością wypowiada się na temat polskiego kina i nagród filmowych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące ulubionego filmu

·         wypowiada kilka zdań na temat przyszłości kina

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące przyszłych wydarzeń

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (pytanie o opinie oraz wyrażanie opinii)

·         wypowiada kilka zdań na temat polskiego kina i nagród filmowych

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące ulubionego filmu

·         wypowiada kilka zdań na temat przyszłości kina

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące przyszłych wydarzeń

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (pytanie o opinie oraz wyrażanie opinii)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiego kina i nagród filmowych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i odpowiada na niektóre pytania dotyczące ulubionego filmu

·         z trudnością wypowiada się na temat przyszłości kina

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące przyszłych wydarzeń

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat filmu) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (pytanie o opinie oraz wyrażanie opinii)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiego kina i nagród filmowych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójną i logiczną recenzję filmu, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (wyrażanie opinii)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat swoich planów na przyszłość

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójną i logiczną recenzję filmu, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (wyrażanie opinii)

·         redaguje kilka zdań na temat swoich planów na przyszłość

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną recenzję filmu, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane zwroty (wyrażanie opinii)

·         redaguje kilka prostych zdań na temat swoich planów na przyszłość

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną recenzję filmu, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie opinii)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat swoich planów na przyszłość

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (filmy i ich twórcy)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (filmy i ich twórcy)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (filmy i ich twórcy)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (filmy i ich twórcy)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

8 OUR FRIENDS

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE PRYWATNE i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         zwroty związane z życiem towarzyskim

·         zwroty z czasownikami

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         stosowanie czasowników modalnych must, mustn’t, have to, should

·         tworzenie i stosowanie drugiego okresu warunkowego

 

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi), i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         uzupełnia luki w zdaniach

·         wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu, określa kontekst tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu, określa kontekst tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu, określa kontekst tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu, określa kontekst tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         dopasowuje zdania do luk w tekście

·         wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości

 

MÓWIENIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące spotkania ze sławną osobą

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące zwyczajów w różnych krajach

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie ludzi)

·         z łatwością wypowiada się na temat stereotypów o Polakch

·         z łatwością wypowiada się na temat organizacji czasu podczas wymiany szkolnej

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące spotkania ze sławną osobą

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące zwyczajów w różnych krajach

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie ludzi)

·         wypowiada kilka zdań na temat stereotypów o Polakch

·         wypowiada kilka zdań na temat organizacji czasu podczas wymiany szkolnej

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące spotkania ze sławną osobą

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące zwyczajów w różnych krajach

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (opisywanie ludzi)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat stereotypów o Polakch

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat  organizacji czasu podczas wymiany szkolnej

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące spotkania ze sławną osobą

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące zwyczajów w różnych krajach

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na przyjęciu) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (opisywanie ludzi)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat stereotypów o Polakch

·         z trudnością wypowiada  kilka prostych zdań na temat organizacji czasu podczas wymiany szkolnej

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny list formalny, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane określenia (although, however, in addition, furthermore)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat hipotetycznej sytuacji

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny list formalny, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane określenia (although, however, in addition, furthermore)

·         redaguje kilka zdań na temat hipotetycznej sytuacji

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny list formalny, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując niektóre podane określenia (although, however, in addition, furthermore)

·         redaguje kilka prostych zdań na temat hipotetycznej sytuacji

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny list formalny, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane określenia (although, however, in addition, furthermore)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat hipotetycznej sytuacji

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (świadomość narodowa)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (świadomość narodowa)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (świadomość narodowa)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (świadomość narodowa)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·          

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

9 MAKING MUSIC

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         słownictwo i zwroty związane z muzyką

·         przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il-

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         tworzenie i stosowanie strony biernej w czasach present simple i past simple,

·         tworzenie i stosowanie I rozróżnianie czasów present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, will

 

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi), i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         uzupełnia luki w zdaniach

·         wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, określa kontekst tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, określa kontekst tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, określa kontekst tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, określa kontekst tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         dopasowuje nagłówki do fragmentów tekstu

·         dopasowuje zdania do luk w tekście

·         wskazuje prawidłową odpowiedź spośród podanych informacji

·         dopasowuje osoby do informacji

 

MÓWIENIE

 

 

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące muzyki

·         z łatwością wymienia kilka argumentów za korzytsaniem ze streamingu oraz przeciw tej formie sluchania muzyki

·         z łatwością pyta i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (zgadzanie się i niezgadzanie)

·         z łatwością wypowiada się na temat polskiej muzyki i muzyków

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące muzyki

·         wymienia kilka argumentów za korzytsaniem ze streamingu oraz przeciw tej formie sluchania muzyki

·         pyta i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego

·         odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (zgadzanie się i niezgadzanie)

·         wypowiada kilka zdań na temat polskiej muzyki i muzyków

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące muzyki

·         stosując proste zdania, wymienia kilka argumentów za korzytsaniem ze streamingu oraz przeciw tej formie sluchania muzyki

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego

·         odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (zgadzanie się i niezgadzanie)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiej muzyki i muzyków

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące muzyki

·         z trudnością, stosując proste zdania, wymienia kilka argumentów za korzytsaniem ze streamingu oraz przeciw tej formie sluchania muzyki

·         pyta i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące życia codziennego

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (wyjście na koncert) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (zgadzanie się i niezgadzanie)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiej muzyki i muzyków

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

Poprawne stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny email z zaproszeniem, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (zapraszanie)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawne stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny email z zaproszeniem, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (zapraszanie)

·         redaguje kilka zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny email z zaproszeniem, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane zwroty (zapraszanie)

·         redaguje kilka prostych zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny email z zaproszeniem, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty (zapraszanie)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (muzyka)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (muzyka)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (muzyka)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (muzyka)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         z trudnością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

             

 

KRYTERIA OCENIANIA   All Clear klasa 8                                                                                

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

 

  • Kryteria oceniania zostały sformułowane zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego w szkołach podstawowych. Stanowią propozycję systemu oceny uczniów w klasach pracujących z podręcznikiem ALL CLEAR. Nauczyciel może dostosować kryteria do potrzeb swoich klas oraz do obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).
  • W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Zakładamy, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej (nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności), a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

 

  • Ocena celująca podlega osobnym kryteriom, często określanym przez Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

 

  • Szczegółowe kryteria oceny testów do podręcznika (progi procentowe): testów po rozdziale (Unit tests) oraz kartkówek (Short tests)) powinny być zgodne z WSO.

 


 

                                                                                                1 LIFEESTYLE CHANGES

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE PRYWATNE, CZŁOWIEK i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

 

·         zwroty związane ważnymi wydarzeniami w życiu

·         zwroty określające formy spędzania czasu wolnego

·         czasowniki z przyimkiem

·         zwroty służące do rozmowy o zdjęciach oraz opisywania zdjęć

GRAMATYKA

 

 

bardzo dobrze zna zasady  tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         czasy present simple past simple oraz konstrukcja used to

·         konstrukcje pytające – pytania o podmiot oraz dopełnienie

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

 

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w wypowiedzi określone informacje i określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w wypowiedzi określone informacje i określa intencje autora wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (znajduje w wypowiedzi określone informacje i określa intencje autora wypowiedzi) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (znajduje w wypowiedzi określone informacje i określa intencje autora wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

CZYTANIE

 

 

 

 

 

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa intencje nadawcy tekstu, określa kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa intencje nadawcy tekstu, określa kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa intencje nadawcy tekstu, określa kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, określa intencje nadawcy tekstu, określa kontekst wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu), z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wybiera właściwą odpowiedź

·         uzupełnia zdania brakującymi słowami

 

MÓWIENIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące ważnych wydarzeń w życiu – opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat zdjęć, opisywanie zdjęć) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące ważnych wydarzeń w życiu – opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat zdjęć, opisywanie zdjęć) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące ważnych wydarzeń w życiu – opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat zdjęć, opisywanie zdjęć) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i odpowiada na niektóre pytania dotyczące ważnych wydarzeń w życiu – opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat zdjęć, opisywanie zdjęć) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójną i logiczną wiadomość w mediach społecznościowych, uwzględniając podane informacje oraz wykorzystując podane zwroty nieformalne

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat filmu albo książki, których akcja dzieje się w czasie II Wojny Światowej

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójną i logiczną wiadomość w mediach społecznościowych, uwzględniając podane informacje oraz wykorzystując podane zwroty nieformalne

·         redaguje kilka zdań na temat filmu albo książki, których akcja dzieje się w czasie II Wojny Światowej

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość w mediach społecznościowych uwzględniając podane informacje oraz wykorzystując niektóre podane zwroty nieformalne

·         redaguje kilka prostych zdań na temat filmu albo książki, których akcja dzieje się w czasie II Wojny Światowej

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość w mediach społecznościowych częściowo uwzględniając podane informacje oraz sporadycznie wykorzystując podane zwroty nieformalne

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat filmu albo książki, których akcja dzieje się w czasie II Wojny Światowej

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą (ewakuacja ludności cywilnej podczas II Wojny Światowej)

 

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą (ewakuacja ludności cywilnej podczas II Wojny Światowej)

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą (ewakuacja ludności cywilnej podczas II Wojny Światowej)

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (różnice i podobieństwa między kulturami)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą (ewakuacja ludności cywilnej podczas II Wojny Światowej)

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

 

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

 

 

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

 

                                                                                                  2 BOOKS

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie KULTURA, CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE i na ogół poprawnie się nim posługuje:

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe słownictwo w zakresie tematów KULTURA, CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         nazwy gatunków literackich

·         zwroty służące do rozmowy na temat literatury

·         zwroty służące do pytania o opinię i wyrażania opinii

·         zwroty określające zainteresowania

·         zwroty opisujące czynności życia codziennego

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         czasy past simple,  past continuous past perfect

·         określenia czasu stosowane w czasie past perfect

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         dopasowuje osoby do książek

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

MÓWIENIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przeczytanej książki

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         krótki dialog (rozmowa na temat literatury) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie upodobań, pytanie o opinię oraz jej wyrażanie)

·         z łatwością wypowiada się na temat preferencji czytelniczych nastolatków oraz literatury współczesnej

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przeczytanej książki

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat literatury) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (opisywanie upodobań, pytanie o opinię oraz jej wyrażanie)

·         wypowiada kilka zdań na temat preferencji czytelniczych nastolatków oraz literatury współczesnej

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące przeczytanej książki

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat literatury) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (opisywanie upodobań, pytanie o opinię oraz jej wyrażanie)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat preferencji czytelniczych nastolatków oraz literatury współczesnej

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące przeczytanej książki

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat literatury) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty (opisywanie upodobań, pytanie o opinię oraz jej wyrażanie)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat preferencji czytelniczych nastolatków oraz literatury współczesnej

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         pisze spójną i logiczną recenzję książki, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (opisywanie książki)

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat polskiej pisarki

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         pisze w większości spójną i logiczną recenzję książki, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (opisywanie książki)

·         redaguje kilka zdań na temat polskiej pisarki

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         prostymi zdaniami opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną recenzję książki, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane zwroty (opisywanie książki)

·         redaguje kilka prostych zdań na temat polskiej pisarki

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         z trudnością opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną recenzję książki, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty (opisywanie książki)

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat polskiej pisarki

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (anglojęzyczne pisarki)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą (polskie pisarki)

 

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (anglojęzyczne pisarki)

posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą ((polskie pisarki)

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (anglojęzyczne pisarki)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą ((polskie pisarki)

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (anglojęzyczne pisarki)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą ((polskie pisarki)

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         dokonuje samooceny

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu dokonuje samooceny

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu dokonuje samooceny

                                                                                     3 SAVE THE PLANET

ŚRDOKI JĘZYKOW

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNE

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         zwroty związane z zagrożeniami i ochroną środowiska naturalnego

·         zwroty określające czynności życia codziennego i styl życia

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady  tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         czas present perfect

·         określenia czasu stosowane w czasie present perfect

 

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         uzupełnia tekst brakującymi informacjami

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, układa informacje w określonym porządku, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

MÓWIENIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące ochrony zasobów naturalnych oraz opisuje przedmioty i zjawiska

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (wymienianie i ustalanie ważności argumentów) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie wagi argumentów)

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące ochrony zasobów naturalnych oraz opisuje przedmioty i zjawiska

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (wymienianie i ustalanie ważności argumentów) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie wagi argumentów)

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące ochrony zasobów naturalnych oraz opisuje przedmioty i zjawiska

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (wymienianie i ustalanie ważności argumentów) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (wyrażanie wagi argumentów)

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące ochrony zasobów naturalnych oraz opisuje przedmioty i zjawiska

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (wymienianie i ustalanie ważności argumentów) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie wagi argumentów)

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójną i logiczną rozprawkę wyrażającą opinię, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane określenia (what’s more, furthermore, consequently, as a result)

·         z łatwością opisuje miejsca i zjawiska; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójną i logiczną rozprawkę wyrażającą opinię, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane określenia  (what’s more, furthermore, consequently, as a result)

·         opisuje miejsca i zjawiska; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną rozprawkę wyrażającą opinię, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując niektóre podane określenia (what’s more, furthermore, consequently, as a result)

·         częściowo opisuje miejsca i zjawiska; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną rozprawkę wyrażającą opinię, uwzględniając podane kwestie, i sporadycznie wykorzystując podane określenia (what’s more, furthermore, consequently, as a result)

·         w podstawowym opisuje miejsca i zjawiska; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości

·         w podstawowym stopniu przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (organizacje chroniące środowisko naturalne)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (organizacje chroniące środowisko naturalne)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (organizacje chroniące środowisko naturalne)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (organizacje chroniące środowisko naturalne)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         dokonuje samooceny

·         korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         niekiedy dokonuje samooceny

·         w podstawowym stopniu korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko dokonuje samooceny

·         z trudnością, w podstawowym stopniu korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

                                                                                4 FASHION WORLD

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNE

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGI i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGI i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGI i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów CZŁOWIEK, ŻYCIE PRYWATNE, ZAKUPY I USŁUGI i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         przymiotniki określające wygląd zewnętrzny

·         wyrażenia opisujące styl życia i zwroty określające formy spędzania czasu wolnego

·         czasowniki z przyimkiem związane z ubraniami

·         wyrażenia określające towary i ich cechy

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         zdania podrzędnie złożone

·         rzeczowniki złożone z przedrostkiem some, any, no

·         konstrukcje wyrażające przyszłość

UMIEJĘTNOŚCI

 

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, oraz znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, oraz znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi), i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, oraz znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi), i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, oraz znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi), z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         poprawia zdania zgodnie z treścią tekstu

 

MÓWIENIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące ulubionego stroju

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przyszłości

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (komplementowanie i reagowanie na komplementy) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (komplementy i reakcje na komplementy)

·         z łatwością wypowiada się na temat mody

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące ulubionego stroju

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przyszłości

·         odgrywa krótki dialog (komplementowanie i reagowanie na komplementy) na podstawie podanych informacji, wykorzystując

·          podane zwroty (komplementy i reakcje na komplementy)

·         wypowiada kilka zdań na temat mody

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące ulubionego stroju

·         stosując proste zdania, zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przyszłości

·         odgrywa krótki dialog (komplementowanie i reagowanie na komplementy) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (komplementy i reakcje na komplementy)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat mody

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące ulubionego stroju

·         z trudnością, stosując proste zdania, zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przyszłości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (komplementowanie i reagowanie na komplementy) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (komplementy i reakcje na komplementy)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat mody

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·          z trudnością pprzekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat obuwia

·         pisze spójne i logiczne porównanie siebie z inną osobą, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane wyrażenia (also, although, while, whereas) – opisuje ludzi, wyraża opinie

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         redaguje kilka zdań na temat obuwia

·         pisze w większości spójne i logiczne porównanie siebie z inną osobą, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując podane wyrażenia (also, although, while, whereas) – opisuje ludzi, wyraża opinie

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         redaguje kilka prostych zdań na temat obuwia

·         pisze miejscami niespójne i nielogiczne porównanie siebie z inną osobą, uwzględniając podane kwestie, wykorzystując niektóre podane wyrażenia (also, although, while, whereas) – opisuje ludzi, wyraża opinie

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         z trudnością redaguje kilka zdań na temat obuwia

·         pisze w dużym stopniu niespójne i chaotyczne porównanie siebie z inną osobą, uwzględniając podane kwestie, i sporadycznie wykorzystując podane wyrażenia (also, although, while, whereas) – opisuje ludzi, wyraża opinie

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (moda i projektanci mody)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (moda i projektanci mody)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (moda i projektanci mody)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (moda i projektanci mody)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

 

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         czasami stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

 

 

 

 

 

 

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        5 ON THE JOB

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PRACA, ŻYCIE PRYWATNE, EDUKACJA, CZŁOWIEK i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PRACA, ŻYCIE PRYWATNE, EDUKACJA, CZŁOWIEK i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PRACA, ŻYCIE PRYWATNE, EDUKACJA, CZŁOWIEK i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów PRACA, ŻYCIE PRYWATNE, EDUKACJA, CZŁOWIEK i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         zwroty związane z pracą zarobkową (ubieganie się o pracę, warunki pracy, czasowniki związane z pracą)

·         zwroty określające formy spędzania czasu wolnego i styl życia

·         wyrażenia związane z określaniem przedmiotów szkolnych i życiem szkoły

·         wyrażenia związane z określaniem danych personalnych, zainteresowań oraz cech charakteru

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         pierwszy i drugi okres warunkowy

·         rzeczowniki odczasownikowe oraz formy bezokolicznikowe czasownika

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu), z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         dopasowuje opisy do fragmentów tekstu

 

 

MÓWIENIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące podejmowania pracy

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (praca oraz ocena sytuacji) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (dokonywanie oceny sytuacji)

·         z łatwością wypowiada się na temat swojej postawy wobec wydawania i oszczędzania pieniędzy

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące podejmowania pracy

·         odgrywa krótki dialog (praca oraz ocena sytuacji) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (dokonywanie oceny sytuacji)

·         wypowiada kilka zdań na temat swojej postawy wobec wydawania i oszczędzania pieniędzy

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące podejmowania pracy

·         odgrywa krótki dialog (praca oraz ocena sytuacji) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (dokonywanie oceny sytuacji)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat swojej postawy wobec wydawania i oszczędzania pieniędzy

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące podejmowania pracy

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (praca oraz ocena sytuacji) odnosząc się do niektórych podanych informacji, sporadycznie wykorzystując podane zwroty (dokonywanie oceny sytuacji)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat swojej postawy wobec wydawania i oszczędzania pieniędzy

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny list motywacyjny, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty typowe dla listu motywacyjnego; opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny list motywacyjny, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty typowe dla listu motywacyjnego; opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny list motywacyjny, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane zwroty typowe dla listu motywacyjnego; opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny list motywacyjny, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty typowe dla listu motywacyjnego; opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wyjątkowe oferty pracy, znane instytucje finansowe)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wyjątkowe oferty pracy, znane instytucje finansowe)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wyjątkowe oferty pracy, znane instytucje finansowe)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wyjątkowe oferty pracy, znane instytucje finansowe)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

6 IT’S A CRIME

ŚRRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów ŻYCIE SPOŁECZNE, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         czasowniki związane z przestępczością

·         nazwy przestępstw oraz przestępców

·         zwroty służące do opisu przestępstwa

·         nazwy zwierząt, wyrażenia związane z zagrożeniami i ochroną środowiska naturalnego

·         zwroty związane z czynnościami życia codziennego

·         wyrażenia określające twórców kultury i ich dzieła

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady  tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         czasowniki modalne wyrażające wnioskowanie (may, might, could)

·         trzeci okres warunkowy

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje prawidłową odpowiedź

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) i często popełniając błędy:

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone informacje) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

 

MÓWIENIE

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przestępstw

·         z łatwością wymienia kilka przestępstw, które stanowią problem w jego okolicy

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (opis przestępstwa) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty; z łatwością opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         z łatwością wypowiada się na temat polskiego prawa

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące przestępstw

·         wymienia kilka przestępstw, które stanowią problem w jego okolicy

·         odgrywa krótki dialog (opis przestępstwa) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty; opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         wypowiada kilka zdań na temat polskiego prawa

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące przestępstw

·         stosując proste zdania, wymienia kilka przestępstw, które stanowią problem w jego okolicy

·         odgrywa krótki dialog (opis przestępstwa) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty; stosując proste zdania, opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiego prawa

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące przestępstw

·         z trudnością, stosując proste zdania, wymienia przestępstwa, które stanowią problem w jego okolicy

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (opis przestępstwa) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty; z trudnością opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat polskiego prawa

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny opis przestępstwa w formie wpisu na blogu, uwzględniając podane kwestie, swobodnie wzbogacając tekst przymiotnikami; z łatwością opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny opis przestępstwa w formie wpisu na blogu, uwzględniając podane kwestie, wzbogacając tekst przymiotnikami; opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny opis przestępstwa w formie wpisu na blogu, uwzględniając podane kwestie, czasem wzbogacając tekst przymiotnikami; z pewną trudnością opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny opis przestępstwa w formie wpisu na blogu, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wzbogacając tekst przymiotnikami; z trudnością opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada o wydarzeniach z przeszłości; wyraża uczucia i emocje

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (prawo)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (prawo)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (prawo)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (prawo)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         z łatwością korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         niekiedy korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

                                                                                       7 SPORTING LIFE

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SPORT i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SPORT i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SPORT i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematu SPORT i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         słownictwo i zwroty związane z uprawianiem sportu

·         czasowniki o podobnym znaczeniu

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady  tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

·         strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym

·         pytania w stronie biernej

 

            UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi)  na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         uzupełnia tekst brakującymi informacjami

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi, rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu), z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

·         uzupełnia tekst brakującymi informacjami

 

MÓWIENIE

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące uprawiania sportu

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (sugestie i rady) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (udzielanie rad i reagowanie na rady, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, wyrażanie upodobań)

·         z łatwością wypowiada się na temat wydarzeń sportowych i znanych sportowców

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące uprawiania sportu

·         odgrywa krótki dialog (sugestie i rady) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (udzielanie rad i reagowanie na rady, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, wyrażanie upodobań)

·         wypowiada kilka zdań na temat wydarzeń sportowych i znanych sportowców

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące uprawiania sportu

·         odgrywa krótki dialog (sugestie i rady) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (udzielanie rad i reagowanie na rady, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, wyrażanie upodobań)

·         wypowiada kilka prostych zdań na temat wydarzeń sportowych i znanych sportowców

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i odpowiada na niektóre pytania dotyczące uprawiania sportu

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (sugestie i rady) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (udzielanie rad i reagowanie na rady, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, wyrażanie upodobań)

·         z trudnością wypowiada kilka prostych zdań na temat wydarzeń sportowych i znanych sportowców

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

PISANIE

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat wydarzenia sportowego

·         pisze spójną i logiczną wiadomość mailową, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (gratulowanie, wyrażanie prośby)

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         redaguje kilka zdań na temat wydarzenia sportowego

·         pisze w większości spójną i logiczną wiadomość mailową, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując podane zwroty (gratulowanie, wyrażanie prośby)

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         redaguje kilka prostych zdań na temat swoich wydarzenia sportowego

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną wiadomość mailową, uwzględniając podane kwestie, a także wykorzystując niektóre podane zwroty (gratulowanie, wyrażanie prośby)

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat wydarzenia sportowego

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną wiadomość mailową, uwzględniając podane kwestie, a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty (gratulowanie, wyrażanie prośby)

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wydarzenia sportowe)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wydarzenia sportowe)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wydarzenia sportowe)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (wydarzenia sportowe)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

8 TECH AND TECHIES

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA i poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA i na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów NAUKA I TECHNIKA, PRACA i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         zwroty związane z etapami tworzenia produktu oraz wynalazkami

·         zwroty związane z korzystaniem z urządzeń technicznych i TIK

·         zwroty związane z wyborem zawodu i ubieganiem się o pracę

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować  w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         mowa zależna

·         określenia czasu w mowie zależnej

·         pytania w mowie zależnej

 

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi) i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, określa intencje autora wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (układa informacje w określonym porządku, znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (układa informacje w określonym porządku, znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (układa informacje w określonym porządku, znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (układa informacje w określonym porządku, znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu), z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

MÓWIENIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące tworzenia gier komputerowych

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące czynności i wydarzeń z przeszłości

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa o wynalazkach) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie i uzasadnianie opinii, zgadzanie i nie zgadzanie się z opiniami)

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące tworzenia gier komputerowych

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące czynności i wydarzeń z przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa o wynalazkach) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie i uzasadnianie opinii, zgadzanie i nie zgadzanie się z opiniami)

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące tworzenia gier komputerowych

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące czynności i wydarzeń z przeszłości

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa o wynalazkach) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (wyrażanie i uzasadnianie opinii, zgadzanie i nie zgadzanie się z opiniami)

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące tworzenia gier komputerowych

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące czynności i wydarzeń z przeszłości

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa o wynalazkach) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie i uzasadnianie opinii, zgadzanie i nie zgadzanie się z opiniami)

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójną i logiczną rozprawkę za i przeciw, uwzględniając podane kwestie (przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii), wykorzystując podane spójniki charakterystyczne dla rozprawki

·         z łatwością redaguje kilka zdań na temat ważnego dokonania polskieg naukowca

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym/ bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójną i logiczną rozprawkę za i przeciw, uwzględniając podane kwestie (przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii), wykorzystując podane spójniki charakterystyczne dla rozprawki

·         redaguje kilka zdań na temat ważnego dokonania polskieg naukowca

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójną i nielogiczną rozprawkę za i przeciw, uwzględniając podane kwestie (przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii), wykorzystując niektóre podane spójniki charakterystyczne dla rozprawki

·         redaguje kilka prostych zdań na temat ważnego dokonania polskieg naukowca

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pisze w dużym stopniu niespójną i chaotyczną rozprawkę za i przeciw, uwzględniając podane kwestie (przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii), a także sporadycznie wykorzystując podane spójniki charakterystyczne dla rozprawki

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na temat ważnego dokonania polskieg naukowca

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni naukowcy)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni naukowcy)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni naukowcy)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (sławni naukowcy)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

 

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         bardzo rzadko stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

9 CLEAR COMMUNICATION

ŚRODKI JĘZYKOWE

SŁOWNICTWO

OCENA BARDZO DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOBRA

 

Uczeń

OCENA DOSTATECZNA

 

Uczeń

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

Uczeń

bardzo dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE, NAUKA I TECHNIKA oraz poprawnie i swobodnie się nim posługuje

dobrze zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE, NAUKA I TECHNIKA oraz na ogół poprawnie się nim posługuje

częściowo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE, NAUKA I TECHNIKA i posługuje się nim, często popełniając błędy

słabo zna podstawowe / bardziej zaawansowane słownictwo w zakresie tematów KULTURA, ŻYCIE PRYWATNE, NAUKA I TECHNIKA i z trudnością się nim, posługuje, popełniając liczne błędy

·         słownictwo związane z różnymi formami przekazu

·         zwroty określające styl życia

·         słownictwo związane z TIK oraz wynalazkami

 

GRAMATYKA

bardzo dobrze zna zasady tworzenie poniższych struktur gramatycznych i potrafi poprawnie je stosować w praktyce

 

dobrze zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i na ogół poprawnie potrafi je stosować w praktyce

 

częściowo zna zasady tworzenia poniższych struktur gramatycznych i potrafi je stosować w praktyce, często popełniając błędy

 

słabo zna zasady tworzenia

poniższych struktur gramatycznych i z trudnością potrafi je stosować w praktyce, popełniając liczne błędy

 

·         czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe

·         formy pytające

 

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE

Uczeń rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora wypowiedzi) i poprawnie:

Uczeń rozumie większość kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora wypowiedzi) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

Uczeń rozumie część kluczowych informacji zawartych w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora wypowiedzi) i często popełniając błędy:

Uczeń rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w wysłuchanym tekście (określa główną myśl wypowiedzi, znajduje w wypowiedzi określone informacje, układa informacje w określonym porządku, określa intencje autora wypowiedzi) i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         uzupełnia luki w zdaniach

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

CZYTANIE

rozumie niemal wszystkie kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i poprawnie:

 

rozumie większość kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i na ogół poprawnie lub popełniając nieliczne błędy:

 

rozumie część kluczowych informacji zawartych w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu) i często popełniając błędy:

 

rozumie niektóre kluczowe informacje zawarte w przeczytanym tekście (znajduje w tekście określone informacje, określa główną myśl tekstu), i z trudnością, popełniając liczne błędy:

 

·         odpowiada na pytania dotyczące tekstu

 

MÓWIENIE

 

 

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące różnych form przekazu

·         z łatwością wypowiada się na temat wyrażania się obrazem

·         z łatwością zadaje i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego

·         z łatwością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat wiadomości) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie zainteresowania oraz współczucia)

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące różnych form przekazu

·         wypowiada się na temat wyrażania się obrazem

·         zadaje i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat wiadomości) na podstawie podanych informacji, wykorzystując podane zwroty (wyrażanie zainteresowania oraz współczucia)

·         przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące różnych form przekazu

·         stosując proste zdania, wypowiada się na temat wyrażania się obrazem

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego

·         odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat wiadomości) na podstawie podanych informacji, wykorzystując niektóre podane zwroty (wyrażanie zainteresowania oraz współczucia)

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

 

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące różnych form przekazu

·         z trudnością, stosując proste zdania,wypowiada się na temat wyrażania się obrazem

·         zadaje i prostymi zdaniami odpowiada na niektóre pytania dotyczące życia codziennego

·         z trudnością odgrywa krótki dialog (rozmowa na temat wiadomości) odnosząc się do niektórych podanych informacji, i sporadycznie wykorzystując podane zwroty (wyrażanie zainteresowania oraz współczucia)

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje zawarte w materiałach wizualnych lub audiowizualnych

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

 

PISANIE

Poprawnie stosując szeroki zasób słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze spójny i logiczny wpis na blogu, uwzględniając podane kwestie (wyrażanie i uzasadnianie opinii), a także wykorzystując podane zwroty

·         z łatwością redaguje kilka zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         z łatwością przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Na ogół poprawnie stosując szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych: na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie (lub popełniając nieliczne błędy niezakłócające komunikacji) uczeń:

·         pisze w większości spójny i logiczny wpis na blogu, uwzględniając podane kwestie (wyrażanie i uzasadnianie opinii), a także wykorzystując podane zwroty

·         redaguje kilka zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Często popełniając błędy, w tym błędy zakłócające komunikację i stosując zadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym / bardziej zaawansowanym poziomie uczeń:

·         pisze miejscami niespójny i nielogiczny wpis na blogu, uwzględniając podane kwestie (wyrażanie i uzasadnianie opinii), a także wykorzystując niektóre podane zwroty

·         redaguje kilka prostych zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         częściowo przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim

Popełniając liczne błędy zakłócające komunikację i stosując ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych na podstawowym poziomie uczeń:

·         pisze w dużym stopniu niespójny i chaotyczny wpis na blogu, uwzględniając podane kwestie (wyrażanie i uzasadnianie opinii), a także sporadycznie wykorzystując podane zwroty

·         z trudnością redaguje kilka prostych zdań na swój temat, stosując różne czasy

·         z trudnością przekazuje w języku angielskim niektóre informacje sformułowane w języku angielskim

ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA

·         posiada szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (formy przekazu)

·         posiada rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada dość szeroką wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (formy przekazu)

·         posiada dość rozwiniętą świadomość związku między kulturą własną a obcą

·         posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (formy przekazu)

·         posiada podstawową świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

·         posiada ograniczoną wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach, które posługują się językiem obcym oraz o kraju ojczystym (formy przekazu)

·         posiada ograniczoną świadomość związku między kulturą własną a obcą

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI

·         zdecydowanie wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada rozwiniętą świadomość językową

·         z łatwością dokonuje samooceny

·         z łatwością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z łatwością rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         często wnosi pozytywny wkład w pracę grupy

·         posiada świadomość językową

·         dokonuje samooceny

·         stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         wnosi pewien wkład w pracę grupy

·         posiada ograniczoną świadomość językową

·         dokonuje podstawowej samooceny

·         niekiedy stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty

·         bardzo rzadko wnosi wkład w pracę grupy

·         posiada bardzo ograniczoną świadomość językową

·         z trudnością dokonuje podstawowej samooceny

·         z trudnością stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu

·         z trudnością, w podstawowym stopniu rozumie teksty zawierającego nieznane słowa i zwroty