SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

 

Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego wg skali ocen dla kl. VII i VIII

 

OCENA CELUJĄCA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,
 • rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania,
 • na bazie wysłuchanego/ przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, kontekst wypowiedzi oraz rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i zróżnicowane struktury gramatyczne, wykraczające poza materiał nauczania,
 • nie popełnia błędów, które zakłócają komunikację,
 • swobodnie reaguje w określonych sytuacjach: dokładnie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, swobodnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego, szczegółowo przedstawia fakty z teraźniejszości, dokładnie opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,
 • wypowiedzi są płynne,
 • wypowiedzi są całkowicie poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji.

SPRAWNOŚĆ PISANIA

 • uczeń bez żadnych trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji,
 • swobodnie reaguje w formie pisemnej w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach z życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,
 • wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne,
 • wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza program nauczania,
 • wypowiedzi pisemne zawierają tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu,
 • wypowiedzi pisemne nie zawierają błędów interpunkcyjnych.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program,
 • stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów wykraczający poza materiał nauczania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
 • jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz odrabia wszystkie zadania domowe,
 • z prac klasowych uzyskuje 96%–100% punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą,
 • uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych,
 • dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki),
 • współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu,
 • ma świadomość językową

(np. podobieństw i różnic między językami),

 • odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 

OCENA BARDZO DOBRA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,
 • rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 90%,
 • na bazie wysłuchanego/ przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada się swobodnie, stosując bogaty zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • bardzo sporadycznie popełnia błędy, które nie zakłócają komunikacji,
 • potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę,
 • reaguje w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,
 • wypowiedzi są płynne,
 • wypowiedzi są poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji.

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń bez trudności redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji,
 • swobodnie reaguje w formie pisemnej w określonych sytuacjach,
 • wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne,
 • wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, z zastosowaniem formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi adekwatnie do sytuacji,
 • wypowiedzi pisemne zawierają sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu,
 • wypowiedzi pisemne zawierają sporadyczne błędy interpunkcyjne.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów zawarty w programie nauczania,
 • buduje spójne zdania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń opanował cały materiał objęty programem nauczania w danej klasie,
 • jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe,
 • z prac klasowych uzyskuje 85%–95% punktów,
 • uzyskał większość ocen cząstkowych bardzo dobrych,
 • dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki),
 • współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w wypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu,
 • ma świadomość językową

(np. podobieństw i różnic między językami),

 • bierze udział w konkursach i olimpiadach,
 • zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 

OCENA DOBRA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń rozumie wszystkie polecenia i większość wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,
 • rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 75%,
 • na bazie wysłuchanego/ przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje większość informacji, określa intencje autora, określa kontekst większości wypowiedzi oraz ich styl.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada się, stosując zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • popełnia nieliczne błędy, które nie zakłócają komunikacji,
 • reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach,
 • wypowiedzi są płynne przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
 • wypowiedzi są zgodne z tematem,
 • wypowiedzi są zasadniczo poprawne fonetycznie i intonacyjnie.

SPRAWNOŚĆ PISANIA

 • uczeń redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, stosując większość środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z niewielkimi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz większości informacji,
 • reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach,
 • wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, spójne i logiczne,
 • wypowiedzi pisemne zawierają słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które nie wpływają na zrozumienie tekstu.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń poprawnie stosuje większość struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,
 • stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych dość duży zasób słów zawarty w materiale nauczania,
 • w większości sytuacji buduje spójne zdania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie,
 • jest aktywny na zajęciach, systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe,
 • z prac klasowych uzyskuje 70%–84% punktów,
 • uzyskał większość ocen cząstkowych dobrych,
 • dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika),
 • współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu),
 • zna podstawowe informacje na temat krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego oraz posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 

OCENA DOSTATECZNA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń rozumie dużą część poleceń i niektóre wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,
 • rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi, artykułowane powoli i wyraźnie,
 • rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 60%,
 • na bazie wysłuchanego/ przeczytanego tekstu określa jego główną myśl oraz wyszukuje dużą część informacji w prostych wypowiedziach.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • reaguje ustnie w prosty sposób w niektórych sytuacjach,
 • popełnia błędy świadczące o niepełnym opanowaniu struktur leksykalnych i gramatycznych, co czasami zakłóca komunikację,
 • wypowiedzi są w większości zgodne z tematem,
 • wypowiedzi są zrozumiałe pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji.

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń redaguje krótsze teksty użytkowe, takie jak pocztówka, e-mail, stosując tylko część środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z większymi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie

najważniejszych informacji,

 • reaguje w prostej formie pisemnej w niektórych sytuacjach,
 • wypowiedzi pisemne są w większości zgodne z tematem,
 • wypowiedzi pisemne zawierają proste słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • wypowiedzi pisemne zawierają błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które częściowo utrudniają zrozumienie tekstu,
 • wypowiedzi pisemne zawierają liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne oraz składniowe.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • stosuje niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania,
 • buduje proste zdania,
 • sporadycznie buduje spójne zdania.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym,
 • w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, ale nie zawsze odrabia zadania domowe,
 • z prac klasowych uzyskuje 50%–69% punktów,
 • uzyskał większość ocen cząstkowych dostatecznych,
 • współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych,
 • zna najważniejsze informacje na temat krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego.

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i nie zawsze poprawnie na nie reaguje,
 • rozumie teksty słuchane i pisane w mniej więcej 40%,
 • na bazie wysłuchanego/ przeczytanego tekstu wyszukuje

tylko niektóre informacje w prostych wypowiedziach,

 • rozumie ogólny sens tylko niektórych tekstów słuchanych bądź pisanych.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada się, stosując pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • popełnia liczne błędy świadczące o nieznajomości struktur leksykalnych i gramatycznych, co zakłóca komunikację,
 • wypowiedzi są niepoprawne fonetycznie.

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń w sposób bardzo uproszczony redaguje krótsze teksty użytkowe, nie stosując środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz niewłaściwie dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie niewielkiej ilości informacji,
 • wypowiedzi pisemne są tylko częściowo zgodne z tematem,
 • wypowiedzi pisemne zawierają ubogie słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania,
 • wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które w znacznej mierze zakłócają zrozumienie tekstu.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,
 • stosuje bardzo niewielki zasób słów zawarty w programie nauczania,
 • buduje proste zdania, które nie są spójne,
 • dobór słownictwa nie zawsze odpowiada tematowi.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

 • uczeń nie opanował materiału objętego programem nauczania

w danej klasie na poziomie podstawowym,

 • nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i tylko

sporadycznie odrabia zadania domowe,

 • z prac klasowych uzyskuje 36%–49% punktów,
 • uzyskał większość ocen cząstkowych dopuszczających,
 • zna tylko niektóre informacje na temat krajów niemieckojęzycznych i potrafi porównać je z tradycjami własnego kraju.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń w większości nie rozumie poleceń i wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim,
 • nie rozumie tekstów słuchanych i pisanych nawet w 30%,
 • na bazie wysłuchanego/ przeczytanego tekstu nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji,
 • nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów słuchanych bądź pisanych.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń nie potrafi wypowiedzieć się na określony temat ani odpowiedzieć na bardzo proste pytania nauczyciela,
 • popełnia liczne błędy, które uniemożliwiają komunikację,
 • wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie.

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń nie opanował zasad redagowania tekstów użytkowych,
 • wypowiedzi pisemne nie są zgodne z tematem,
 • wypowiedzi pisemne nie zawierają podstawowego słownictwa ani struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania,
 • wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które uniemożliwiają zrozumienie tekstu,
 • wypowiedzi są chaotyczne, niespójne,
 • uczeń nie potrafi zbudować prostego zdania.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, co świadczy o ich nieznajomości,
 • stosuje pojedyncze słowa, co uniemożliwia komunikację,
 • nie buduje spójnych zdań,
 • zasób słownictwa jest bardzo ubogi i nie zawsze zgodny z tematem.

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń nie opanował materiału objętego programem nauczania

w danej klasie na poziomie podstawowym,

 • nie uczestniczy systematycznie ani aktywnie w zajęciach i nie odrabia prac domowych,
 • z prac klasowych nie uzyskuje nawet 36% punktów,
 • uzyskał większość ocen cząstkowych niedostatecznych,
 • nie opanował najbardziej podstawowych informacji na temat krajów niemieckojęzycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

„Meine Deutschtour” Ewa Kościelniak-Zalewska

Wyd. Nowa Era

„Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII – VIII, poziom II.2./A1) Anna Jaroszewska, Warszawa 2017, Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego wg skali ocen dla kl. VIII

 

OCENA CELUJĄCA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń w pełni rozumie               wszystkie            polecenia oraz wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje
 • rozumie teksty   słuchane             i               pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania
 • na podstawie          wysłuchanego/przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, kontekst wypowiedzi oraz rozróżnia formalny i nieformalny styl

wypowiedzi

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • uczeń tworzy  wypowiedzi       zawierające bogate słownictwo i zróżnicowane struktury gramatyczne, wykraczające poza materiał nauczania
 • nie popełnia             błędów,              które     zakłócają komunikację
 • swobodnie reaguje                w            określonych       sytuacjach: dokładnie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, swobodnie opowiada o wydarzeniach z życia codziennego, szczegółowo przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, przedstawia intencje i plany na przyszłość, dokładnie opisuje swoje upodobania, wyraża opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
 • wypowiedzi są           płynne
 • wypowiedzi są           całkowicie          poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji

 

 

 

 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń bez        żadnych               trudności            redaguje dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, SMS, wpis na blogu, zaproszenie, życzenia, stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji
 • swobodnie reaguje                w            formie  pisemnej w określonych sytuacjach: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach z życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, przedstawia intencje i plany na przyszłość, opisuje swoje upodobania, wyraża opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
 • wypowiedzi pisemne              są           zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza program nauczania
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu
 • wypowiedzi pisemne              nie         zawierają            błędów interpunkcyjnych

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń bezbłędnie        stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program
 • w wypowiedziach                ustnych               i pisemnych stosuje bogaty zasób słów wykraczający poza materiał nauczania

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń posiadł wiedzę i               umiejętności     wykraczające poza program nauczania w danej klasie
 • jest aktywny              na           zajęciach,            systematyczny oraz odrabia wszystkie zadania domowe
 • z prac       klasowych          uzyskuje             96–100%             punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą
 • uzyskał większość ocen      cząstkowych      celujących i bardzo dobrych
 • dokonuje samooceny        i               wykorzystuje    techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki)
 • współdziała w            grupie, np.         w            lekcyjnych          i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych
 • stosuje strategie komunikacyjne                (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem),

gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu

 • ma świadomość      językową           

(np. podobieństw i różnic między językami)

 • odnosi sukcesy               w            konkursach        i olimpiadach
 • zna kulturę i               obyczaje             krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego, ma świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową

 

 

 

OCENA BARDZO DOBRA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń rozumie               wszystkie            polecenia oraz wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje
 • rozumie teksty   słuchane             i               pisane  w mniej więcej 90%
 • na podstawie          wysłuchanego/przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje szczegółowe informacje, określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi oraz rozróżnia formalny i nieformalny

styl wypowiedzi

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada        się          swobodnie,       stosując bogaty zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • bardzo sporadycznie     popełnia             błędy, które nie zakłócają komunikacji
 • potrafi nawiązać             i               podtrzymać       rozmowę
 • reaguje w            określonych       sytuacjach:         opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach z życia codziennego, przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, przedstawia intencje i plany na przyszłość, opisuje swoje upodobania, wyraża opinie i uczucia, przedstawia intencje i plany na przyszłość, stosując formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
 • wypowiedzi są           płynne
 • wypowiedzi są           poprawne          fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń bez        trudności            redaguje             dłuższe i krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, SMS, wpis na blogu, zaproszenie, życzenia, stosując środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi oraz precyzyjnie dobierając słownictwo pozwalające na pełny przekaz informacji
 • swobodnie reaguje                w            formie  pisemnej w określonych sytuacjach
 • wypowiedzi pisemne              są           zgodne z tematem, bogate pod względem treści, spójne i logiczne
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, uczeń stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            sporadyczne błędy interpunkcyjne

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń bezbłędnie        stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • w wypowiedziach                ustnych               i pisemnych stosuje bogaty zasób słów zawarty w programie nauczania
 • buduje spójne zdania

 

 

 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

 • uczeń opanował           cały        materiał              objęty  programem nauczania w danej klasie
 • jest aktywny              na           zajęciach,            systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe
 • z prac       klasowych          uzyskuje             85–95%                punktów
 • uzyskał większość ocen      cząstkowych      bardzo dobrych
 • dokonuje samooceny        i               wykorzystuje    techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, notatki)
 • współdziała w            grupie, np.         w            lekcyjnych          i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych
 • stosuje strategie komunikacyjne                (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem),

jeśli nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu

 • ma świadomość      językową           

(np. podobieństw i różnic między językami)

 • bierze udział    w            konkursach        i olimpiadach
 • zna kulturę i               obyczaje             krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego, ma świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową

 

OCENA DOBRA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń rozumie               wszystkie            polecenia oraz większość wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje
 • rozumie teksty   słuchane             i               pisane  w mniej więcej 75%
 • na podstawie          wysłuchanego/przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, wyszukuje większość informacji, określa intencje autora, określa kontekst większości wypowiedzi oraz ich styl

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada        się,         stosując               zasób słów i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • popełnia nieliczne              błędy,   które     nie         zakłócają komunikacji
 • reaguje ustnie   w            prosty   i zrozumiały sposób w typowych sytuacjach
 • wypowiedzi są           płynne przy       niewielkiej pomocy nauczyciela
 • wypowiedzi są           zgodne z              tematem
 • wypowiedzi są           zasadniczo          poprawne fonetycznie i intonacyjnie

 

 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń redaguje             dłuższe                i               krótsze teksty użytkowe, takie jak wiadomość, opis, notatka, pocztówka, e-mail, SMS, wpis na blogu, zaproszenie, życzenia, stosując większość środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z niewielkimi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz większości informacji
 • reaguje w            formie  prostego             tekstu   pisanego w typowych sytuacjach
 • wypowiedzi pisemne              są           zgodne z tematem, spójne i logiczne
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            nieliczne błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które nie wpływają na zrozumienie tekstu

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń poprawnie         stosuje większość struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania
 • w wypowiedziach                ustnych               i pisemnych stosuje dość duży zasób słów zawarty w materiale nauczania
 • w większości          sytuacji                buduje spójne zdania

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń opanował           materiał              objęty  programem nauczania w danej klasie
 • jest aktywny              na           zajęciach,            systematyczny oraz systematycznie odrabia zadania domowe
 • z prac       klasowych          uzyskuje             70–84%                punktów
 • uzyskał większość ocen      cząstkowych      dobrych
 • dokonuje samooceny        i               wykorzystuje    techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika)
 • współdziała w            grupie, np.         w            lekcyjnych          i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych
 • stosuje strategie komunikacyjne                (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu)
 • zna podstawowe     informacje         na           temat   krajów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego, ma świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową

 

OCENA DOSTATECZNA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                        

 • uczeń rozumie               dużą      część     poleceń oraz niektóre wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje
 • rozumie ze           słuchu  bardzo  proste, krótkie wypowiedzi, artykułowane powoli i wyraźnie
 • rozumie teksty   słuchane             i               pisane  w mniej więcej 60%
 • na podstawie          wysłuchanego/przeczytanego tekstu określa jego główną myśl oraz wyszukuje

dużą część informacji w prostych wypowiedziach

 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada        się,         stosując               pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • reaguje ustnie   w            prosty   sposób w niektórych sytuacjach
 • popełnia błędy    świadczące         o niepełnym opanowaniu struktur leksykalnych i gramatycznych, co czasami zakłóca komunikację
 • wypowiedzi są           w            większości          zgodne z tematem
 • wypowiedzi są           zrozumiałe         pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w intonacji

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń redaguje             krótsze teksty użytkowe, takie jak pocztówka, e-mail, SMS, wpis na blogu, zaproszenie, życzenia, stosując tylko część środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz z większymi niedopatrzeniami dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie najważniejszych informacji
 • reaguje w            prostej formie  pisemnej            w niektórych sytuacjach
 • wypowiedzi pisemne              są           w większości zgodne z tematem
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            proste słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które częściowo utrudniają zrozumienie tekstu
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne oraz składniowe

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO                  

 • uczeń poprawnie         stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • stosuje niewielki zasób    słów zawarty w programie nauczania
 • buduje proste zdania
 • sporadycznie buduje spójne  zdania

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI    

 • uczeń opanował           materiał              objęty  programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym
 • w miarę    systematycznie                uczestniczy        w zajęciach, ale nie zawsze odrabia zadania domowe
 • z prac       klasowych          uzyskuje             50–69%                punktów
 • uzyskał większość ocen      cząstkowych      dostatecznych
 • współdziała w            grupie, np.         w            lekcyjnych          i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych
 • zna najważniejsze   informacje         na temat krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu lokalnego

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                        

 • uczeń rozumie               tylko      nieliczne              polecenia oraz wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i nie zawsze poprawnie na nie reaguje
 • rozumie teksty   słuchane             i               pisane  w mniej więcej 40%
 • na podstawie          wysłuchanego/przeczytanego tekstu wyszukuje

tylko niektóre informacje w prostych wypowiedziach

 • rozumie ogólny  sens      tylko      niektórych tekstów słuchanych bądź pisanych

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA           

 • uczeń wypowiada        się,         stosując               pojedyncze słowa i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • popełnia liczne    błędy    świadczące         o nieznajomości struktur leksykalnych i gramatycznych, co zakłóca komunikację
 • wypowiedzi są           niepoprawne    fonetycznie

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń w            sposób bardzo  uproszczony redaguje krótsze teksty użytkowe, nie stosując środków wyrazu charakterystycznych dla wymaganej formy wypowiedzi oraz niewłaściwie dobierając słownictwo pozwalające na przekaz jedynie niewielkiej ilości informacji
 • wypowiedzi pisemne              są           tylko      częściowo zgodne z tematem
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            ubogie słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które w znacznej mierze zakłócają zrozumienie tekstu

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń nie         stosuje poprawnie         struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania
 • stosuje bardzo niewielki             zasób słów zawarty w programie nauczania
 • buduje proste zdania, które     nie są spójne
 • dobór słownictwa        nie         zawsze odpowiada tematowi

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

 • uczeń nie         opanował           materiału            objętego programem nauczania

w danej klasie na poziomie podstawowym

 • nie uczestniczy        systematycznie                ani aktywnie w zajęciach i tylko sporadycznie odrabia zadania domowe
 • z prac       klasowych          uzyskuje             36–49%                punktów
 • uzyskał większość ocen      cząstkowych      dopuszczających
 • zna tylko      niektóre              informacje         na           temat   krajów niemieckojęzycznych i potrafi porównać je z tradycjami własnego kraju

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO                                                        

 • uczeń w            większości          nie         rozumie               poleceń ani wypowiedzi nauczyciela formułowanych w języku niemieckim
 • nie rozumie               tekstów               słuchanych         i pisanych nawet w 30%
 • na podstawie          wysłuchanego/przeczytanego tekstu nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji
 • nie rozumie               ogólnego            sensu    prostych tekstów słuchanych bądź pisanych

 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

 • uczeń nie         potrafi  wypowiedzieć  się na określony temat ani odpowiedzieć na bardzo proste pytania nauczyciela
 • popełnia liczne    błędy,   które     uniemożliwiają komunikację
 • jego wymowa             i               intonacja             uniemożliwiają zrozumienie

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 • uczeń nie         opanował           zasad    redagowania tekstów użytkowych
 • wypowiedzi pisemne              nie         są           zgodne z tematem
 • wypowiedzi pisemne              nie         zawierają            podstawowego słownictwa ani struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania
 • wypowiedzi pisemne              zawierają            liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, które uniemożliwiają zrozumienie tekstu
 • wypowiedzi są           chaotyczne,       niespójne
 • uczeń nie         potrafi  zbudować           prostego zdania

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO  

 • uczeń nie         stosuje poprawnie         struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, co świadczy o ich nieznajomości
 • stosuje pojedyncze słowa,  co           uniemożliwia komunikację
 • nie buduje spójnych             zdań
 • zasób słownictwa        jest        bardzo  ubogi i nie zawsze zgodny z tematem

INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

 • uczeń nie         opanował           materiału            objętego programem nauczania

w danej klasie na poziomie podstawowym

 • nie uczestniczy        systematycznie                i aktywnie w zajęciach ani nie odrabia prac domowych
 • z prac       klasowych          nie         uzyskuje             nawet   36% punktów
 • uzyskał większość ocen      cząstkowych      niedostatecznych
 • nie opanował           najbardziej         podstawowych informacji na temat krajów niemieckojęzycznych