SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

KRYTERIA REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz art.204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

§1

1.Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci spełniające obowiązek przedszkolny z obwodu szkoły. Oddział liczy do 25 dzieci.

2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice dziecka 5-letniego, 4-letniego i 3-letniego mają prawo do wychowania przedszkolnego ich dziecka.

3. W roku szkolnym 2017/2018 do oddziału przedszkolnego przyjmowane są z urzędu dzieci urodzone w 2011r.z obwodu szkoły, następnie w miarę wolnych miejsc na wniosek rodzica dzieci młodsze mające prawo do wychowania przedszkolnego.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009r.).

5. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz strona internetowa, pisemne powiadomienia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły- informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.

6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną składają deklarację o kontynuacji na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

7. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego W Szkole Podstawowej w Daszewie zgodnie z terminami rekrutacji. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

8. Deklarację lub wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pobiera się i składa do dyrektora szkoły.

§ 2

1. Rekrutację przeprowadza dyrektor szkoły.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły

§ 3 1.

Harmonogram naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Daszewie na rok szkolny 2017/2018

TERMINY:

01.03 - 30.03 Wydawanie i składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku przedszkolnego: w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Daszewie.

01.04 – 20.04 Rekrutacja na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym – składanie wniosków.

Do 21.04 Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

do 29.04 Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

do 1.05 Informacja imienna dyrektora placówki do burmistrza miasta Karlino o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego.

11.05-14.05 Przyjmowanie wniosków do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

15.05 – 20.05 Sporządzenie uzasadnienia przez dyrektora szkoły przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.