SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek jaki uczeń wkłada w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

Ocenianie ma na celu:

 

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć oraz o postępach w tym zakresie.

Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się.

Dostarczanie rodzicom i nauczycielom szczegółowej informacji o postępach, trudnościach oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Ocenianie powinno być:

 

rzetelne - oparte na godnych zaufania, stałych wynikach,

trafne – dostarczające informacje w ściśle określonym zakresie,

jasne i zrozumiałe – oparte na czytelnych kryteriach przedstawionych uczniom i rodzicom w formie standardów wymagań,

obiektywne – te same kryteria oceny dla wszystkich uczniów z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i możliwości,

jawne – rodzice i uczniowie mają prawo do bieżącej informacji o uzyskanych ocenach i do ich uzasadnienia.

 

Uczniowie oceniani będą za:

 

sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków,

zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć,

aktywność fizyczną,

postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami – predyspozycjami,

poziom i postęp w zakresie umiejętności ruchowych (postęp w poprawności wykonywanych ćwiczeń i zadań ruchowych),

osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy,

systematyczny udział w nadobowiązkowych formach kultury fizycznej: pozaszkolne zajęcia sportowo - rekreacyjne,

znajomość prawidłowej terminologii sportowej i przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole,

sukcesy w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły.

 

 

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową następujących składowych:


I. Realizacja celów i zadań lekcji ( oceny miesięczne- 4 oceny w semestrze ) – 5-4 pkt.

 

II. Przygotowanie do lekcji ( oceny miesięczne- 4 ocen w semestrze ) – 4 pkt.

 

III. Umiejętności i zdolności motoryczne ( oceny ze sprawdzianów, zaliczeń, zawodów) –

3 pkt.

 

 

WAŻNOŚĆ RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI UCZNIA

 

 

 

Realizacja celów

i zadań lekcji

Przygotowanie

do lekcji

Umiejętności

i zdolności motoryczne

Ważność oceny

 

5

4

3

Ilość ocen

w I semestrze

4

4

4

Ilość ocen

w II semestrze

 

4

4

4-5

 

 

* - ilość ocen zwiększona jest o ilość udziału ucznia w zawodach sportowych oraz zebranych + za aktywny udział w lekcji,

 

 

Funkcje poszczególnych elementów składowych:

 

Realizacja celów i zadań lekcji – wdrażanie do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny.

Przygotowanie do lekcji – wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym.

Umiejętności i zdolności motoryczne – wdrażanie do samo usprawniania i samodoskonalenia, dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną.

 

 

I. Realizacja celów i zadań lekcji.

 

Oceniane są wszelkie przejawy zaangażowania ucznia np.: udział w zawodach sportowych, prowadzenie rozgrzewki, prowadzenie samodzielnych lekcji, udział w zajęciach pozalekcyjnych, sumienne wykonywanie ćwiczeń, dążenie do doskonalenia swoich umiejętności na miarę możliwości, postępy.

Wszelka biżuteria na czas lekcji wychowania fizycznego powinna być usunięta lub zaklejona plastrem, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu własnemu i innych! – Jeżeli uczeń nie będzie tego przestrzegał po upomnieniu konsekwencją będzie obniżenie oceny miesięcznej! Jeśli uczeń po upomnieniu nie usunie biżuterii konsekwencją jest odsunięcie go od ćwiczeń i wpisanie braku stroju ( co wpłynie jednocześnie na obniżenie oceny o stopień z przygotowania do lekcji! ).

Włosy na czas lekcji wychowania fizycznego powinny być związane, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu własnemu i innych! – Jeżeli uczeń nie będzie tego przestrzegał po upomnieniu konsekwencją będzie obniżenie oceny miesięcznej! Jeśli uczeń po upomnieniu nie zwiąże włosów konsekwencją jest odsunięcie go od ćwiczeń i wpisanie braku stroju ( co wpłynie jednocześnie na obniżenie oceny o stopień z przygotowania do lekcji! ).

 

Każda ocena bardzo dobra lub celująca może spowodować, iż uczeń otrzyma ocenę końcową wyższą niż wynikałoby to z jego oceny sprawności. Podobnie jest z oceną niedostateczną, każda obniża ocenę końcową.

 

II. Przygotowanie do lekcji.

 

Każdy uczeń na początku każdego miesiąca otrzymuje wyjściową ocenę bardzo dobrą. Każde nie usprawiedliwione nieprzygotowanie do zajęć skutkuje automatycznie obniżeniem oceny wyjściowej o jeden stopień. Czwarte i każde następne nieprzygotowanie skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej za dany miesiąc.

 

Każda ocena bardzo dobra lub celująca może spowodować, iż uczeń otrzyma ocenę końcową wyższą niż wynikałoby to z jego oceny sprawności. Podobnie jest z oceną niedostateczną, każda obniża ocenę końcową.

 

 

III. Umiejętności i zdolności motoryczne.

 

Ocena sprawności jest wypadkową ocen poszczególnych cech motorycznych związanych z uprawianymi dyscyplinami sportowymi. Do tych dyscyplin zaliczamy:

 

lekkoatletykę (szybkość, wytrzymałość szybkościowa, wytrzymałość, siła, skoczność)

gry zespołowe (koordynacja ruchowa)

gimnastykę (zwinność, gibkość)

ocena z ilości otrzymanych przez ucznia +

 

 

Ad 1.

W przypadku lekkiej atletyki przedstawia się to następująco. Uczeń wykonuje wybrane próby sprawnościowe:

biegowe (szybkość – bieg na 60 m/50m , wytrzymałość – bieg na ~400 dziewcząt i 600m chłopców. Kl. V ~ 600m dziewcząt i 800m chłopców. Kl. VI ~600m dziewcząt i chłopców 1000m. Kl. VII -800m dziewcząt, 1000m chłopców. Kl. VIII- 1000m dziewczynki i 1200m chłopców )

rzutne (siła – rzut 2/3 kg piłką lekarską ),

 

 

Za wykonanie każdej próby uczeń zostaje oceniony według schematu:

gdy uczeń przystępuje do próby sprawnościowej po raz pierwszy oceniony jest według tabel statystycznych (załącznik nr 1)

gdy uczeń przystępował do próby w poprzednich semestrach: (wynik bieżący porównuje się z najlepszym uzyskanym wynikiem)

 

Ad 2.

W zakres tych dyscyplin wchodzą koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz piłka nożna. Uczeń w zależności od warunków bazowych wykonuje próby w zakresie poszczególnych gier. Uczniowie tej samej grupy wykonują takie same próby. W przypadku kilku prób ocena końcowa jest wypadkową ocen z poszczególnych gier.

 

 

Ad 3.

Próby sprawnościowe w zakresie gimnastyki obejmują takie elementy jak:

ćwiczenia zwinnościowe,

ćwiczenia gibkościowe,

ćwiczenia siłowe,

ćwiczenia gimnastyczne,

ćwiczenia równoważne,

ćwiczenia siłowe.

Ocena końcowa z gimnastyki jest wypadkową ocen poszczególnych wybranych elementów wykonywanych przez grupę ćwiczebną.

 

Ad 4.

Uczeń otrzymuje + ( są zawarte w planie dydaktycznym ) lub – za pracę na lekcji.

Jeżeli uczeń zbierze trzy + otrzymuje ocenę bardzo dobrą, która wpisana zostaje do rubryki umiejętności. Każdy otrzymany – w danym miesiącu obniża ocenę z realizacji celów i zadań lekcji.

 

SKALA OCEN:

1 – niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

 

Ocena celująca – 6

 

Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania lub spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną.

Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych, reprezentuje szkołę.

Wykazuję się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami, wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie (wykazał się znajomością prawidłowej terminologii sportowej i przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole).

Posiada poprawne nawyki higieniczno-zdrowotne (schludny wygląd, dba o higienę osobistą).

Ma wszystkie usprawiedliwione nieobecności na lekcjach wychowania fizycznego.

 

Ocena bardzo dobra – 5

 

Uczeń całkowicie opanował materiał podstawy programowej.

Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie, dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.

Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu.

Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowanie fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

Ma wszystkie usprawiedliwione nieobecności na lekcjach.

 

Ocena dobra – 4

 

Uczeń w całości opanował materiał podstawy programowej.

Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.

Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.

Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wskazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.

Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.

Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

 

Ocena dostateczna – 3

 

Uczeń w całości opanował materiał podstawy programowej na przeciętnym poziomie, mogą zdarzać się jednak luki w niektórych umiejętnościach.

Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie z większymi błędami technicznymi.

Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym.

W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki.

Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

 

 

Ocena dopuszczająca – 2

 

Uczeń nie opanował materiału podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne luki w umiejętnościach, nie przekreślające jednak możliwości ich nadrobienia.

Jest mało sprawny fizycznie.

Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu.

Na zajęciach wychowanie fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, jest niechętny do ćwiczeń.

 

Ocena niedostateczna – 1

 

Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program podstawy programowej.

Posiada bardzo niską sprawność motoryczną.

Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.

Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.

Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.

Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.

 

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności

 

 

sprawdzian - forma sprawdzenia osiągnięć ucznia obejmująca zagadnienia 3 –5 jednostek lekcyjnych lub wąskiego zakresu programu nauczania, zapowiedziana z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem; czas trwania – od 20 do 45 minut, co najmniej 3 w semestrze.

 

 

 

Zasady poprawiania wyników niekorzystnych.

 

Obligatoryjnie za wynik niekorzystny uznaje się ocenę, która nie zadawala ucznia.

 

Za umiejętności i zdolności motoryczne ucznia ocen niedostatecznych nie stawia się poza wyjątkiem kiedy uczeń odmówi ( bez podania powodu ) próby zaliczenia!

 

Uczeń przystępuje do próby w wyznaczonym terminie (po zakończeniu cyklu zajęć). W przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do wykonania którejkolwiek z wybranych dla grupy prób sprawnościowych (brak stroju ucieczka z lekcji), wyznacza się mu dodatkowy termin.

W szczególnych przypadkach (zwolnienie z udziału w zajęciach, nieobecność związana z chorobą) możliwe jest ustalenie indywidualnie dodatkowych terminów zaliczeń.

 

Ocena końcowa jest wypadkową poszczególnych ocen zdolności motorycznych, które uczeń uzyskuje wykonując określone próby sprawnościowe. Ocena ta może ulec zmianie w wyniku określonych postaw wobec przedmiotu, które wymienione są w szczegółowych kryteriach oceny.

 

 

Sposoby i terminy informowania rodziców o osiągnięciach uczniów

 

Podczas wszystkich zebrań wychowawcy i nauczyciele udzielają informacji o bieżących osiągnięciach i ocenach uczniów.

 

Nauczyciel przekazuje uczniowi (a za jego pośrednictwem rodzicom) informacje:

 

  • o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej – w terminie jednego miesiąca w przypadku oceny niedostatecznej, pozostałe dwóch tygodni przed śródrocznym posiedzeniem Rady,
  • o przewidywanej dla niego końcoworocznej ocenie – na trzy tygodnie przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
  • Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel każdorazowo dokonuje wpisu uzyskanej oceny do dzienniczka ucznia.