Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej

w Daszewie

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

 

 

2. Par. 4 ust. 7 i par. 5 ust. 1 pkt 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zalecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004r. Nr 89 poz. 845).

 

Misja

 

Misją szkoły jest edukacja i pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka.

 
 

Nasza szkoła:

 • to Przyjaciel, który pozwala nam rozwinąć skrzydła, uczy szacunku i wychowuje;
 • to drugi Dom, który poszerza nasze horyzonty i wyobraźnię;
 • to miejsce, w którym codziennie stajemy się wielkimi odkrywcami nowych przygód.

 

Edukacja w szkole podstawowej wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza je w życie społeczne, motywując do dalszej edukacji. Sposób przekazywania wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów szkoła dostosowuje do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, stwarzając atmosferę przyjazną uczniowi.

 

Wizja

 

Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka. Szkoła jest przystosowana do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Szkoła rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań. Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija umiejętność pracy w zespole oraz wpaja zasady tolerancji.

Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań. Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miasta oraz postawy patriotyczne. Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli. Twórcza kadra nauczycielska, stale dokształcająca i doskonaląca się, kompetentna i dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

 

 

Zadania i cele działalności edukacyjnej

 

 

Cele kształcenia ogólnego

 

1. Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów,

   zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich

   doświadczeniom uczniów.

2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

   podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, etycznego,

   fizycznego i estetycznego.

4. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne

   funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole należą:

 

1. Czytanie- umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów

w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny,

            moralny i społeczny.

2. Myślenie matematyczne- umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu      codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych.

3. Myślenie naukowe- umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacji empirycznych    dotyczących przyrody i społeczeństwa.

4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

5. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji.

6. Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

7. Umiejętność pracy zespołowej.

8. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

 

Zadania szkoły

 

1. Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na uczniu, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

2. Kształcenie umiejętności porozumiewania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

3. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciel powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Realizację zadania powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych.

4. Edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

5. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość wiarygodność, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

6. Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny.

 

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednie do istniejących potrzeb.

 

Nasz absolwent

 

1. Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju; otwarty na świat.

2. Prezentuje postawę patriotyczna.

3. Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych oraz tolerancyjny.

4. Potrafi Radzic sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.

5.Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób.

6. W szkole czuję się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie swoich potrzeb.

7. Zna i przestrzega zasad samorządności i demokracji.

8. Korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury.

9. Wrażliwy a piękno przyrody, szanuje je rozumie potrzebę ochrony środowiska.

 

Struktura organizacji szkoły.

 

Strukturę organizacyjną – sposób zorganizowania szkoły jako instytucji ze względu na charakter czy odrębność zadań, sposób monitorowania szkoły, np. organy funkcjonujące w szkole, przedstawia Statut Szkoły Podstawowej w Daszewie.

 

Kadra szkoły

 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Daszewie winien prezentować wszystkie te cechy, które przyjdzie mu kształtować u swoich uczniów. Powinien być przede wszystkim:

 

 • OTWARTY – gotowy do przełamywania stereotypów w swoim zawodzie, poszukujący dróg porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami; chętny do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń.
 • KOMUNIKATYWNY – gotowy do wysłuchania opinii innych ludzi, także uczniów. Umiejący i lubiący pracować w zespole.
 • KOMPETENTNY – dysponujący bogatą, wciąż aktualizowana wiedzą w swojej dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi.
 • KONKRETNY- potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.
 • TWÓRCZY – umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania; stale poszukujący i weryfikujący swoje pomysły.

 

 

Procedury funkcjonowania

 

Procedury funkcjonowania zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej w Daszewie , w Programie Wychowawczym oraz obowiązujących Regulaminach.

 

 

Działalność edukacyjna

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1.Szkolny zestaw programów nauczania, które uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmują całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2.Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;

3.Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem całej szkoły i każdego nauczyciela.

 

 

Program zajęć pozalekcyjnych

 

Zajęcia pozalekcyjne mogą mieć charakter :

 • zajęć wyrównawczych;
 • kółek przedmiotowych;
 • kółek zainteresowań pozaprzedmiotowych;
 • zajęć sportowo – rekreacyjnych.

CELE ZAJĘĆ:

Zajęcia dodatkowe- realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, art. 42 KN ora innych - przeznaczone są dla uczniów pragnących wspólnie z nauczycielami poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie różnych dziedzin aktywności.

Celem zajęć jest:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów;
 • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem;
 • rozwijanie uzdolnień uczniów.

W zajęciach wyrównawczych uczestniczą uczniowie wyznaczeni przez swoich nauczycieli przedmiotu – w porozumieniu z wychowawcą, rodzicami – oraz Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną

Celem tych zajęć jest:

 • wyrównanie szans edukacyjnych;
 • praca z uczniem mającym trudności;
 • pomoc uczniom w opanowaniu podstawowych wymagań programowych

i umożliwienie uzyskania promocji do klas programowo wyższych.

 

Program doskonalenia nauczycieli

 

Kształcenie ustawiczne nauczycieli realizowane jest na dwa sposoby:

 

1. Dokształcanie – w miarę możliwości szkoła wspiera nauczycieli, którzy podejmują dokształcanie zgodne lub pokrewne z posiadanym kierunkiem wykształcenia, nabywaniem nowych kwalifikacji oraz te formy, które związane są bezpośrednio z umiejętnościami wykorzystywania komputera do pracy, a także korzystania z Internetu.

2. Doskonalenie, na które składa się:

 • WDN – to strategia rozwoju szkoły, która pozwala wprowadzać zmiany w szkole, ukierunkowane na rozwój szkoły i uczynienia życia szkolnego bardziej wartościowym. Jest to:

a) dążenie do „lepszej szkoły”;

b) dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwój współpracy;

c) dążenie do wewnętrznej reformy zmierzającej do rozwoju organizacyjnego.

 

Specyfiką WDN jest uczenie się Rady Pedagogicznej, praca na miejscu nad tematami ponad przedmiotowymi, utrzymanie, aktualizacja i poprawa tych kwalifikacji, które są ważne dla szkoły w procesie doskonalenia.

 

 • Samodoskonalenie – szkoła stara się stworzyć dogodne warunki do samodoskonalenia. W naszej bibliotece stale rozszerzana jest oferta wydawnictw dotyczących chociażby metod nauczania. Do dyspozycji mamy dobrze wyposażoną salę informatyczną i SCIM z dostępem do Internetu.
 • Doradztwo – jest to dziedzina, która polega na współpracy nauczycieli z doradcami metodycznymi lub coraz częściej przedstawicielami wydawnictw. W procesie tym bierze udział wielu nauczycieli: opiekunowie stażu, liderzy zespołów oraz dyrektor szkoły. Jest to częściowo związane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego

 

Plan ewaluacji 

 

Plan ewaluacji stanowi odrębny dokument.

 

Program współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest:

1.Kształcenie u uczniów:

 • chęci poznania świata;
 • umiejętności komunikowania się z innymi;
 • szacunku dla przyrody i współodpowiedzialności za nią;
 • umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

2.Uświadomienie uczniom ich prawa do uzyskania informacji związanych z funkcjonowaniem w środowisku lokalnym.

 

Współpracę ze środowiskiem lokalnym można ująć w następujących aspektach:

 

Partnerzy

Sposoby Realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

Rodzice

-Bieżące informacje o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu ( kontakt bezpośredni i pośredni);

-informowanie o zasadach ujętych w ocenianiu wewnętrznym;

-udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

-poznanie, ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;

- współudział w organizowaniu wycieczek, „zielonych szkół” klasowych;

-zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości klasowe i szkolne;

-bieżące informowanie rodziców o pracy szkoły;

- pedagogizacja rodziców;

- inne wynikające z potrzeb.

Wychowawcy;

nauczyciele przedmiotów; dyrekcja szkoły; Rada Rodziców

Cały rok szkolny

Rada i Zakład Oświaty

-bieżąca informacja o pracy szkoły;

-informacja o zmianach w szkole;

-wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci;

-zapraszanie na uroczystości szkolne;

-organizowanie pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących;

-inne

dyrekcja, Rada Pedagogiczna,

cały rok

Władze lokalne

-zapoznanie uczniów z pracą urzędów;

-nawiązanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji np. Święta Wiosny, uroczystości szkolnych, prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego najbliższego otoczenia;

-udział uczniów w uroczystościach w rejonie

Wychowawcy;

Nauczyciele przedmiotowi; dyrekcja

cały rok szkolny

Policja

Straż Miejska

- działania profilaktyczne i psychoedukacyjne ze strony policji i straży;

-prowadzenie spotkań dotyczących wychowania komunikacyjnego;

-spotkania poświecone bezpieczeństwu szeroko rozumianemu;

-spotkania poświecone odpowiedzialności za swoje czyny.

wychowawcy

cały rok szkolny

Placówki kulturalne

- spektakle teatralne i seanse kinowe;

-lekcje muzealne i wystawy okazjonalne;

- uczestnictwo w zajęciach warsztatowych w KOK-u i innych;

-inne wynikające z ofert instytucji o charakterze kulturalnym;

- imprezy sportowe;

- prowadzenie zajęć sportowych

 

wychowawcy;

nauczyciele przedmiotów;

SU

cały rok

Inne Placówki

- pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce czy zachowaniu ( rozpoznawanie rodzaju i stopnia trudności przez badania w PPP);

- rozpoznawanie środowiska ucznia, kierowanie na udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz dożywianie;

- wspieranie ludzi potrzebujących;

- pomoc w organizowaniu rajdów, wycieczek, imprez szkolnych.

nauczyciele; wychowawcy; rodzice

cały rok

 

 

Postanowienia ogólne:

 

 • Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje plan pracy na

dany rok szkolny.

 • Realizacja programu podlega ewaluacji.

 

IV. OBSZARY PRACY SZKOŁY

 

1. Koncepcja pracy szkoły

 • Zarządzanie strategiczne
 • Wewnątrzszkolny system oceniania
 • Promocja

2. Zarządzanie i organizacja

 • Nauczyciele
 • Rozwój zawodowy nauczycieli
 • Warunki działalności szkoły
 • Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy
 • Kierowanie szkołą, obieg informacji

 

3. Kształcenie

 • Programy nauczania
 • Organizacja procesu kształcenia
 • Przebieg procesu kształcenia
 • Efekty kształcenia

 

4. Wychowanie i opieka

 • Równość szans
 • Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły
 • Praca opiekuńcza szkoły
 • Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły

 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 

upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej

jego możliwościami i potrzebami

wychowawcze i profilaktyczne

 

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

na lata 2010– 2015

 

 

Lp.

 

ZADANIE

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

TERMIN REALIZACJI

 

 

 

 

1.

 

 

Obszar:

Koncepcja pracy szkoły

Promocja

Wzmacnianie pozytywnego

wizerunku szkoły w

środowisku i kraju.

 

 1. Szkoła posiada pozytywny wizerunek w

       środowisku.

 1. Szkoła upowszechnia informacje o swoich

       osiągnięciach.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Obszar:

Zarządzanie i organizacja

Obieg informacji

Doskonalenie obiegu

informacji w szkole

 

 1. Szkoła posiada sprawny i skuteczny system

       uzyskiwania i obiegu informacji.

 1. Szkoła w sposób partnerski współdziała z

       rodzicami, zachęca ich do aktywnego udziału w

       swojej działalności.

 1. W szkole istnieje system gromadzenia, badania

       i przetwarzania danych statystycznych.

 1. Nauczyciele dzielą się wzajemnie zdobytą

       wiedzą i umiejętnościami

 1. Szkoła posiada elektroniczną bazę danych

       umożliwiającą komputerowe wypisywania świadectw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Obszar:

Kształcenie

Organizacja procesu

kształcenia

Tworzenie warunków do

pełnego, indywidualnego

rozwoju każdego ucznia

zgodnie z jego

możliwościami i

potrzebami

 

 

 1. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości

       edukacyjne uczniów.

 1. Szkoła zapewnia rozwój każdego ucznia, jego

       zainteresowań i szczególnych uzdolnień.

 1. Organizacja kształcenia w szkole poddawana

       jest systematycznej ocenie i analizie.

 1. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli

       odpowiadają celom kształcenia i potrzebom

       uczniów.

 1. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają

       uczniów do aktywności i odpowiedzialności za

       własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z

       uczeniem się.

 1. Uczniowie i rodzice znają wymagania

       edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy

       i sposoby oceniania.

 1. Sposób realizowania poszczególnych

       programów nauczania jest systematycznie

       analizowany i na bieżąco modyfikowany.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Obszar:

Wychowanie i opieka

Praca wychowawcza i

profilaktyczna szkoły

Eliminowanie przejawów

demoralizacji uczniów

 

 1. Szkoła posiada program wychowawczy i

       program profilaktyki, zgodnie z przepisami

       prawa.

 1. Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze,

       zawarte w programie wychowawczym, są

       uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane.

 1. Program wychowawczy szkoły jest realizowany

     w coraz szerszym współ-działaniu z rodzicami

     oraz z uwzględnieniem ich opinii.

4. Szkoła planuje i systematycznie realizuje

     zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz

     podejmuje działania promujące zdrowie.

5. Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze

     uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym

     zakresie.

6. Przestrzegane są postanowienia statutu szkoły

     w zakresie przyznawania uczniom nagród i

     wymierzania kar.

7. Szkoła analizuje na bieżąco trudności

     wychowawcze.

8. Szkoła realizuje zadania związane

     z projektami edukacyjnymi.

 

 

V. EWALUACJA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

 

Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Daszewie jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli program rozwoju szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany do aktualnych warunków i potrzeb.

 

 

Aby proces ewaluacji przebiegał sprawnie i efektywnie konieczne jest zbudowanie

atmosfery wspólnego zaangażowania w sprawę. Organizowane są liczne szkolenia Rady Pedagogicznej,

umożliwia się korzystanie nauczycielom ze szkoleń zewnętrznych w tym zakresie, zapewnia dostęp do najnowszych pozycji literatury w zakresie tworzenia i mierzenia jakości pracy szkoły .

 

 

Ewaluacja w Szkole Podstawowej w Daszewie będzie prowadzona na trzech uzupełniających się poziomach:

 

- autoewaluacja – obowiązuje każdego nauczyciela, dla oceny wyników własnej pracy

 

- ewaluacja wewnętrzna (formatywna) – przeprowadzana na zakończenie każdego

roku szkolnego, ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych

zmian w programie na następny rok szkolny;

 

- ewaluacja konkluzywna (końcowa) – przeprowadzana na zakończenie realizacji

programu rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki (zarówno te pożądane

jak i te niepożądane), wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy

tworzeniu i realizacji kolejnego programu rozwoju szkoły.

 

Ewaluacja obejmować będzie w równym stopniu dwa obszary:

 

1. obszar nauczania i uczenia się – osiągane wyniki

2. całą sferę towarzyszącą procesowi nauczania i uczenia się:

a. wzajemne oddziaływanie uczniów, rodziców i nauczycieli,

b. sposób nauczania i uczenia się,

c. pojawiające się sytuacje i reakcje na nie.

           

 

Tak szerokie potraktowanie obszaru objętego ewaluacja jest konieczne, gdyż wyniki

pierwszego z nich są często warunkowane przez obszar drugi. Poza tym ewaluacja powinna

udzielić pełnych i prawdziwych odpowiedzi na poniższe pytania:

 

 

 • Gdzie i w jaki sposób Program rozwoju szkoły działa dobrze?
 • Gdzie pojawiają się trudności?
 • Jak poprawić elementy, które zawodzą?
 • Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe?
 • Czy idziemy w dobrym kierunku?
 • Czy i jakie zmiany musimy wprowadzić w naszych działaniach?
 • Jak ocenić sukcesy osiągnięte podczas wdrażania Programu?

 

 

Ewaluacja Programu rozwoju szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:

 

1. Planowanie – określenie ogólnych celów, opracowanie wstępnych harmonogramów, organizacja zespołów badawczych .

 

2. Projektowanie – określenie szczegółowych celów i zadań, sformułowanie problemów badawczych, dobór metod badawczych, określenie prób badawczych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych.

 

3. Zbieranie informacji – przeprowadzenie badań, gromadzenie danych

 

4. Przetwarzanie i analiza danych – porządkowanie, analizowanie i interpretowanie danych.

 

5. Prezentacja i upublicznianie wyników badań – prezentacja zainteresowanym podmiotom (przede wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom), uzyskanie opinii.

 

6. Wykorzystywanie wyników ewaluacji – modyfikacja istniejących i tworzenie nowych programów rozwoju szkoły.

 

VI. MONITOROWANIE

Monitorowanie w Szkole Podstawowej w Daszewie będzie procesem stałym, pozwalającym stwierdzić, czy występują określone dla danego standardu wskaźniki i jaki poziom osiągnięto w odniesieniu do przyjętych kryteriów.

 

Do monitorowania wykorzystywane będą następujące:

 

a) techniki:

 • badanie wyników nauczania i wychowania,
 • hospitacje oceniająco-kontrolne, diagnozujące,
 • wywiady,
 • ankietowanie,
 • obserwacje,
 • rozmowy informacyjno-wyjaśniające,
 • analiza prac uczniowskich,
 • analiza dokumentacji szkolnej,
 • przeglądy,
 • inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb;

 

b) narzędzia:

 • testy, sprawdziany,
 • arkusze, karty hospitacji,
 • kwestionariusze wywiadu,
 • kwestionariusze ankiet,
 • arkusze obserwacji,
 • listy pytań,
 • arkusze zbiorcze,
 • arkusze przeglądu,
 • inne, stosownie do pojawiających się potrzeb.